ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 21 november 2011

ဒီမိုကေရစီအေရး စိတ္ေအးခ်င္ပါၿပီ

ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္အလြန္သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာအခ်ိန္သို႔ေရာက္ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္မွားမည္မထင္ပါ။ ျပည္သူလူထုႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအရဆိုၿပီးစစ္တပ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားေသာစစ္ဗိုလ္လူထြက္အမ်ားစုႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အစိုးရ၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုၿပီး ေပၚေပါက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊မဆလ၊နဝတ၊နအဖဟုအမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း၍အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲရာမွယေန႔အမည္ခံဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ေျခလွမ္းစလွမ္းေနၿပီျဖစ္ သည္။
                                       ေနျပည္ေတာ္ရွိအစိုးရသစ္လႊတ္ေတာ္ျမင္ကြင္း(ဓာတ္ပုံ-Getty Images)
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္အာဏာရွင္ႀကီးဦးေနဝင္း၏၂၆ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာမဆလအစိုးရကို၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကလူထုဆႏၵျပသည့္နည္းျဖင့္ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခ့ဲေသာ္လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးခံခ့ဲရပါသည္။
ဆက္လက္၍ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊတို႔ကနဝတ၊နအဖဆိုၿပီး၂၃ႏွစ္နီးပါးရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းစြာအစြမ္းကုန္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္ကိုလည္းေတြ႔ခ့ဲရၿပီးျဖစ္ပါသည္။၂၃ႏွစ္နီးပါးစစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးသည္ေနာက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အလုံးစုံခြ်တ္ၿခံဳက်ၿပီးၿပိဳက်ေတာ့မည့္အိမ္အိုႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ခ့ဲရသည္ကို မည္သို႔မွ်ျငင္း၍ မရပါ။
ထို႔ေၾကာင့္လက္ရွိတာဝန္လႊဲေျပာင္းအေမြဆက္ခံသူသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအလံုးစံုပ်က္သုဥ္းသြားေသာႏိုင္ငံ(FailState) မျဖစ္ေစေရးအတြက္ယခင္ႏွင့္မတူေသာမဟာဗ်ဴဟာ၊နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္လႈပ္ရွားလာသည္ကို ယေန႔ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ကတည္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အခန္းက႑ကို ေဘး ဖယ္ထား၍ မရေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ခ့ဲပါသည္။
ထိုအခ်ိန္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအစီအစဥ္ျဖင့္အေျပာအဆိုသိမ္ေမြ႕ၿပီးေျပျပစ္စြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုတတ္သူဒုတိယစစ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကား ေျပာရန္ တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္းသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏သားတပည့္အရင္းအခ်ာတဦးျဖစ္ၿပီး၁၉၉၂ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအာဏာရရခ်င္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကိုထိန္းရန္ဒုတိယစစ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရသူျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္းအားအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမွ တာဝန္ယူေပးခ့ဲရပါသည္။
ထိုစဥ္ကေတြ႔ဆံုမႈကိုထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္အဆင့္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။သို႔ေသာ္ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏အထူးကိုယ္စားလွယ္ရာဇာလီအစၥေမးလ္လာေရာက္စဥ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းေအာင္၏အမွတ္မထင္ေျပာဆိုလိုက္မႈေၾကာင့္ေတြ႔ဆုံမႈသတင္းႏိုင္ငံတကာသို႔ ေပါက္ၾကားသြားခ့ဲရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚထားရွိခ့ဲေသာသေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳးအာဏာပိုင္မ်ားအတြင္း ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိခ့ဲပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကယခုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအတြင္းေရးမႉးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားပုဂၢိဳလ္ေရးအရအမနာပေျပာဆို၍အဆန္႔က်င္ဆံုးလည္းျဖစ္သည္။၄င္းတို႔၏အစိုးရိမ္ဆုံးအခ်က္မွာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ကိုသာျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခ့ဲေသာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ေမွးမိွန္သြားၿပီး ႏိုင္ငံေရးေသသြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆခ့ဲၾကသည္။
ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဒုဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္းႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ဒီပဲယင္း အေရးခင္းဖန္တီးၿပီး အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆိုင္းေစခ့ဲပါသည္။
ဒီပဲယင္းအေရးခင္းေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာ၏ျပင္းထန္ေသာဖိအားမ်ားျဖစ္ေပၚလာရာတဖန္ျပန္လည္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးႀကီးတင္လိႈင္ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေစၿပီး အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ NLD ပါဝင္ေရး ေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။
အဆင္ေျပခ့ဲၿပီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးမည္ဟုကတိေပးခ့ဲၿပီးကာမွရက္ပိုင္းအလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊစိတ္ေျပာင္းၿပီးNLDအမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ၿပီးမွ လႊတ္ေပးရန္စဥ္းစားမည္ဆိုေသာေႀကာင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏“ရွင္တို႔စစ္သားေတြျဖစ္ၿပီး ကတိမတည္ဘူး”ဟူေသာမွတ္ခ်က္ျဖင့္ေဆြးေႏြးပြဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ့ဲရပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ ရွိရမည္ ဆို သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ လက္ရွိစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေန ရာအမ်ားဆံုး ယူထားသကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္လည္း အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ရယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ရယူထားၿပီး ျဖစ္သည္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ဧၿပီလဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊစတင္အာဏာယူစဥ္ကတည္းကပ်ိဳးေထာင္ခ့ဲေသာျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လူမႈေရးအဖြဲ႔သည္လည္းႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာခ့ဲၿပီးလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အမ်ားစုအမတ္ေနရာမ်ားကိုရရွိၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႔ကိုပင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္တင္ျပခ်င္တာကေတာ့စစ္တပ္အေနျဖင့္သူလုပ္ခ်င္သည္မ်ားကို တိုက္ပြဲတပြဲတိုက္ရန္အတြက္တိုက္ပြဲလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္း(BattleProcedure)ခ်မွတ္၍ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာေအာင္ပြဲရေရးေနာက္ဆံုးအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေက်ာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္ လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအလံုးစံုပ်က္သုဥ္းသြားေသာႏိုင္ငံမျဖစ္ေစရန္ လက္ရွိအစိုးရသည္မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ်မေျပာဆိုမလိုက္ေလ်ာခ့ဲဘူးေသာအေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ ေနရပါသည္။
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကိုၾကည့္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ အေပးအယူမွ်ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံမွေန၍ NLDဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားမည့္ အရိပ္အႁမြက္မ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီး အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ ဒီမို ကေရစီ ရရွိေရးအတြက္အသက္ေပး ေထာင္အက်ခံ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ေပးဆပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အနစ္နာ ခံခ့ဲေသာNLDသည္ယခုအခါတြင္ယခင္ကႏွင့္မတူ စစ္ဗိုလ္လူထြက္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွေန၍ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတိုက္ပြဲဝင္ရန္ တာစူေနၿပီ ျဖစ္သည္။
စစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းႏွင့္ စစ္တပ္အတြင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေထာက္ခံသူအမ်ားလည္း မဝံ့မရဲျဖင့္ ေခါင္းေလးေတြ ေထာင္လာေနၾကပါသည္။
အကယ္၍သာအႏွစ္၂၀ေက်ာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆန္႔က်င္ေရးမႈိင္းအတိုက္ခံထားရေသာ စစ္အစိုးရအတြင္းမွအဆင့္အလႊာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စည္းရုံးႏိုင္မည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးမၾကာေတာ့ဟု ေျပာ၍ ရပါသည္။ NLD သည္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ျဖစ္သည္။
လက္ရွိစစ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ေခါင္းေထာင္ႏိုင္ရန္ အထိုက္အေလ်ာက္ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးခ့ဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တစ္စုံတရာရသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လမ္းစဥ္ ေမတၱာတရားျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ ေန သည္ ဟုလည္း ႐ႈျမင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအေရး စိတ္ကူးယဥ္ေနယုံမွ်ႏွင့္ မည္သို႔မွ်ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ၊ အလုပ္လုပ္မွရႏိုင္မည္ဟု နားလည္ပါသည္။ အသိမ္ ေမြ႔ဆုံး နည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး အထူးလိုအပ္ပါသည္။
စစ္တပ္သည္ႏိုင္ငံေရးကိုစစ္ပြဲတပြဲဆင္ႏြဲေနသက့ဲသို႔ရန္သူ႔ေတာင္ကုန္းကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ ရန္သူ၏အင္အားတည္ေနရာလုပ္ေဆာင္မႈ၊ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုအေနထား ၊ ဘယ္ဘက္ကတိုက္ရမလား၊ညာဘက္ကတိုက္ရမလားဆိုသည့္ေျမျပင္အေနအထား သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားၿပီး ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။
NLD အေနျဖင့္လည္း စစ္အျမင္စစ္အေတြးအေခၚရွိေသာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ကို ဒီမိုကေရစီအေရး မည္သို႔ဆြဲေဆာင္ စည္းရုံး သြားသည္ ဆိုသည့္ ေသနဂၤနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံႀကည္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္ အတြင္း၌ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာ ကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ရွင္းျပထားၿပီး အသုံးအႏႈန္းကအစ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ လိုက္နာရန္တို႔ကိုညႊန္ၾကားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာ့အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ကိုမည္သို႔ဝိုင္းရံပ့ံပိုးၿပီးဘာေတြကိုေရွာင္ဘာေတြကိုေဆာင္ ရမည္ဆိုသည္ကို လမ္းညႊန္မႈ ျပဳေစလိုပါသည္။ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားမရွိခ့ဲပါလွ်င္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NLDဘက္မွရပ္တည္ ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ တေယာက္တေပါက္ျဖင့္ ညီညြတ္မႈမ်ား ပ်က္ျပားႏိုင္ပါသည္။
အလားတူစစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားအစိုးရကိုလည္းေလွ်ာ့၍ မတြက္သင့္ပါသည္။လက္ရွိအေျခအေနသည္ လြန္ခ့ဲေသာ၁၀ႏွစ္ကအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုစဥ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကို အမ်ိဳးသားညီလာခံ ၌ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရး ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္NLDကိုျပည္သူကအႂကြင္းမ့ဲယုံၾကည္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။စစ္တပ္၏လွည့္စားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေကာင္း စြာနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳအရ သံသယျဖစ္စရာေလးေတြေတြ႔ေနရပါသည္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ သာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိခ့ဲမည္ဆိုပါကအက်ဥ္းသားလႊတ္ေရးကိစၥယခုကဲ့သို႔ တံု႔ဆိုင္းေနစရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။
အလားတူတိုင္းရင္းသားအေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ယခုပုံစံမ်ိဳးမလႈပ္ရွားႏိုင္ပါ။ ယခုလက္ရာေျခရာမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ လက္ရာမ်ားႏွင့္တေထရာတည္း တူေနပါသည္။
စာေရးသူတို႔ရွိစဥ္ကတည္းကဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊသည္ အကြက္တကြက္ကို သူေရႊ႕ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား၊အနီးကပ္အရာရွိႀကီးမ်ားမွတဆင့္သူလုပ္မည့္ကိစၥမ်ားကို သတင္းလႊင့္တတ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အရပ္သူအရပ္သား မ်ားအတြင္းမွ ထိုသတင္းအေပၚ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို နားေထာင္ၿပီး လူေတြက သူဘာမ်ား လုပ္မည္လည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ေက်နပ္ေနတတ္သူ တဦး ျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း တကယ္စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးသကဲ့သို႔ နာမည္ႀကီး ကိုဇာဂနာႏွင့္ အက်ဥ္းသား၂၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊတ္ျပၿပီး အသာေလးခ်ိဳထား လိုက္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာလည္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)ကို ရွင္းရန္ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အခိ်ဳသပ္ထားလိုက္ သည္။ ယခုအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ စစ္တပ္က တရားဝင္ အနားယူသည့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ အမိန္႔အတြက္ မထုတ္ျပန္ရေသး ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္ မိေခ်ာင္းမင္း ေရခင္းျပေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ ျဖစ္မည္စိုးရိမ္၍ တင္ျပေနရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။
NLDလႊတ္ေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ ယခုက့ဲသို႔နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူ လူထုအတြက္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းဟု ထင္ပါသည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားမွလည္း ေရွာင္ရွားလိုက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ စစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကလည္း NLD ကိုႀကိဳဆိုၾကမွာ အမွန္ပါ။
သေဘာထားတင္းမာသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္း အသက္အရြယ္အရ တရားရရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအေရး ေရွး႐ႈၿပီး သံေဝဂ ရသင့္ပါၿပီ။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူ သိရွိႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရသည္မ်ားကို တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအားလုံးလည္း ဒီမိုကေရစီ အေရး စိတ္ေအးခ်င္ ၾကပါၿပီ။ ။

(စာေရးသူေအာင္လင္းထြဋ္သည္ဗိုလ္မႉးေဟာင္းတဦးျဖစ္သည္။တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ ံမႉးႀကီးစသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္)Geen opmerkingen: