ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 25 augustus 2011

ကြင္တားနားခရီးစဥ္ေကာင္းမြန္သည့္အျမင္မ်ားရွိဟုဆို

ညီသစ္ ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၅၆ မိနစ္ .
မဇၥ်ိမသတင္းဌာန။ ။ငါးရက္တာၾကာျမင့္သည့္ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ေသာမတ္အိုေဟး ကြင္တားနား၏ခရီးစဥ္တြင္အစိုးရပိုင္းမွအဆင့္ျမင့္အရာရွိအမ်ားစုႏွင့္ေတြ႔ႏိုင္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ေသာခရီးစဥ္အျဖစ္ယင္းက႐ႈျမင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အစိုးရသစ္ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ကြင္တားနား၏အျပန္ခရီးမတိုင္မီရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ၾသဂုတ္လ၂၅ရက္ေန႔ညေနတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အလားအလာ
ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ ေျခလွမ္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ကတိျပဳ
ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အေျခခံက်သည့္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈ၊ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရတို႔အျပင္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈရွိေသာဥပေဒဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္ကုိ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံမ်ား ျပန္လာေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
၅ရက္ၾကာခရီးလည္ပတ္ၿပီးေနာက္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္အိုေဂ်ကြင္တားနားကရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အထူးဧည့္ခန္းေဆာင္တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားေနသည္ကိုေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု-မဇၥ်ိမ)
ယခုက်င္းပေနေသာလြတ္ေတာ္မ်ားတြင္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ထို႔ျပင္တိုင္းရင္သားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနသူမ်ားအၾကား အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားရာတြင္ခြဲျခားမႈ၊မွတ္ပုံတင္ထားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အျခားျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢဆိုင္ရာမွတ္ပုံတင္လိုအပ္ခ်က္၊ေျမယာအငွားခ်ထားျခင္းႏွင့္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို အဆိုပါေဒသရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရး၊ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေရး၊႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံသားကဒ္ ရရွိေရးတို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊သူ႔အေနျဖင့္မွတ္သားမိသည္မ်ားတြင္ေဆး႐ံုမ်ားအတြက္ေဆးဝါးမ်ားကိစၥ၊ တိက်သည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားျပန္တည္ေဆာက္ေရး၊ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားအတြက္တိက်သည့္မွတ္ပုတင္ေၾကးအျပင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ပူးေပါင္းမႈ ကူညီမႈကို ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ကြင္တားနားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သူ၏ခရီးစဥ္အတြင္းသမၼတ၏အၾကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္လည္းေတြ႔ဆုံခဲ့သျဖင့္ယင္းတို႔၏အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သမၼတကို ေပးေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္သူ၏ခရီးစဥ္အတြင္းအင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ရာ အက်ဥ္းသား ၇ ဦးႏွင့္
ေတြ႔ဆုံေျပာခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ဦးေအာင္သိန္း၊ မခင္ခင္ႏု၊ ၿဖိဳးဝင္းေအာင္၊ ဝင္းေအာင္ဦး၊ နီနီထြန္း၊ ခင္သူေရႊ စသူတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း သူ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္အက်ဥ္းက်မ်ားကိုေပၚတာအေနႏွင့္စစ္တပ္မွသံုးျခင္း၊ေထာင္သားမ်ားကိုအလွမ္းေဝးသည့္ အရပ္ေတြမ်ားသို႔ ပို႔ပစ္သည့္အတြက္ေဆြမ်ဳိးမ်ားအေနႏွင့္အက်ဥ္းသားမ်ားမရွိမျဖစ္လိုသည့္ေဆးဝါး၊ အစားအေသာက္ပို႔ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ စစ္ေၾကာေရးတြင္ ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဆိုးရြားသည့္ ျပဳမူေတြရွိတယ္လို႔ စြပ္စြဲမႈမ်ား ဆက္ရွိေနျခင္း သည္လည္း ေနာက္ထပ္ က်ေနာ့္စိုးရိမ္မႈတခုဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
“အင္းစိန္ေထာင္မွာဆိုရင္က်ေနာ္ၾကားတာကစစ္ေၾကာေရးမွာ႐ိုက္ႏွက္တာ၊ လိင္အဂၤါ အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္ စိတ္အပိုင္းေတြကိုမီးနဲ႔႐ႈိ႕၊အအိပ္ပ်က္အစားပ်က္ေအာင္လုပ္ၿပီးထြက္ဆိုမႈေတြေႏွာက္ယွက္တာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ၾကားရတယ္၊ေထာင္သားေတြကိုေခြးတိုက္မွာတုိက္ပိတ္ၿပီးအျပစ္ေပးတယ္လို႔ က်ေနာ္ၾကားရတယ္၊ လံုေလာက္တဲ့ ေဆးဝါးကုသမႈမရဘဲ ကိုယ္ေဆးကုဖုိ႔အတြက္ ကိုယ့္ဘာသာ ေငြေၾကး အကုန္ခံရတာေတြလည္း ၾကားတယ္” ဟုဆိုသည္။
သူေတြ႔ႀကဳံဆုံေတြ႔ခဲ့ရသူအမ်ားစုႏွင့္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္လည္းယခု ခရီးစဥ္သည္ ယခင္ အေခါက္မ်ားႏွင့္မတူဘဲပိုမိုေကာင္းမြန္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊သူသိလိုသည္မ်ားကိုပူးေပါင္းကူညီခဲ့သည့္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ယခုအေခါက္တြင္ရရွိခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလာမည့္စက္တင္ဘာလတြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္လာမည့္၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မတ္လ၊လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ တင္ျပရမည့္ သူ၏ အစီရင္ခံ စာမေရးမီတြင္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

Geen opmerkingen: