ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 26 april 2011

အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကို ကာခ်ဳပ္ ဦးစီးမည္

ဧရာဝတီ Tuesday, 26 April 2011 10:40
.တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က အမ်ဳိးသား ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ (NIB) ဖြဲ႕စည္းရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းေနျပည္ေတာ္အေျခစုိက္ စစ္ဘက္အသုိင္းအ၀န္းမွ သတင္းရရွိသည္။
                                  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ (ဓာတ္ပံု-GettyImages)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊသည္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးတာ၀န္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းမေပးခင္ကပင္အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္တရား၀င္ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊အဓိကအားျဖင့္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ လုံၿခဳံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနစသည့္ဌာန၃ခုကိုပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ အရ တျခားေသာ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
“အဲဒီအဖြဲ႕ကအမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာထားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဘက္အသုိင္းအ၀န္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။
အမ်ဳိးသား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းအၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲမႈလုပ္ရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္တြင္း ေသြးခြဲမည့္လုပ္ရပ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစႏုိင္ေသာ အေရးကိစၥအားလံုးကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္း အေရးယူ သြားမည္ဟု သိရသည္။
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံသုိ႔ စစ္ဘက္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အစီရင္ခံစာ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ လူကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ သတင္းပုိ႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဘက္ အသုိင္းအ၀န္းက ဆိုသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသည္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို တရား၀င္ ရယူခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: