ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 21 april 2011

ျမန္မာအစိုးရ၏ အင္တာနက္ ထိန္းခ်ဳပ္ တားျမစ္မႈမ်ား

Thea Forbes ၾကာသပေတးေန႔၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္ . 
ခ်င္းမိုင္(မဇၥ်ိမ)။ ။စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျမန္မာအစုိးရကျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္သတင္း အခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းကုိ ဟန္႔တားရန္အတြက္ တင္းက်ပ္လြန္းေသာ အင္တာနက္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ေရး အစီအမံမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျမန္မာ အစုိးရ၏ အင္တာနက္ နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ပိတ္ပင္ေရး အစီအစဥ္ တရပ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆိုက္ဘာ ကေဖးမ်ားမွာ တင္းက်ပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည္။
အေမရိကန္ ဝါရွင္တန္အေျခစုိက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ FreedomHouseက ျမန္မာႏုိင္ငံကို အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဒုတိယအခ်ဳိးေဖာက္ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ အီရန္မွာ အခ်ဳိးေဖာက္ဆံုးဟု ဆုိသည္။ လြတ္လပ္ခြင့္အရွိဆံုးႏိုင္ငံမွာ အက္စ္တိုးနီးယားျဖစ္ျပီး အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔က သူ႔ေနာက္တြင္ ကပ္လိုက္ေနသည္။
မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိမရွိ FreedomHouse၏ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ားက ျမန္မာအစုိးရသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္ျပီး အစုိးရ၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိခုိက္ေစသည္ဟု ယူဆပါက ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုထားသည္။
အစုိးရကုိ ေဝဖန္ဆန္႔က်င္ေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ ဘေလာ့မ်ားကုိလည္း ၾကည့္ရွႈမရေစရန္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသလို ဆိုက္ဘာတိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ပါ ထုိဝဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ ဘေလာ့မ်ားကို တိုက္ခုိက္ေလ့ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝဝ၉-၁ဝ ခုႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဆင္ဆာစနစ္ အျပင္းထန္ဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္း၌ ပါဝင္ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။
ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံ အိုင္တီ အေဆာက္အအံုမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့သျဖင့္ လူတိုင္းမွာ အင္တာနက္ အသံုးမျပဳႏုိင္သည့္ျပင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားကုိလည္း အထူးေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အင္တာနက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားအေပၚတြင္လည္း တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကြန္ျပဴတာ ဖန္သားျပင္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ မွတ္တမ္းထားရွိရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တင္းက်ပ္စြာ ညြန္ၾကားထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ဦးေရသည္ ျဖည္းေႏွးစြာ တိုးပြားေနၿပီး၊ FreedomHouse၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ FreedomHouseသည္ျမန္မာႏုိင္ငံျမိဳ႕ၾကီးမ်ားေပၚရွိတရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဆုိက္ဘာကေဖး ၅၂ဝ ကုိ ေလ့လာကာ စာရင္းျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။
အင္တာနက္ကုိ လက္ဝါးၾကီးအုပ္မွႈ
ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ အင္တာနက္ကုိ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့ ရွိသည္ဟုFreedomHouseကဆုိသည္။ ပထမ တနည္းမွာ အင္တာနက္ကုိ လံုးဝ ျဖတ္ခ်ျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယ တနည္းမွာမူ ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ အျပင္သုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ စီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား (ISPမ်ား) ၏ bandwidth ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြင္းယခင္စစ္အစိုးရသည္ႏုိင္ငံတြင္(ISP)စနစ္ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ျပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအတြက္ သီးသန္႔ ISP တခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သျဖင့္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အင္တာနက္ အခြင့္အေရးမွာ မတူညီေတာ့ေပ။ FreedomHouse၏ ေလ့လာမွႈမ်ားအရ ထုိကဲ့သုိ႔ ခြဲျခားလုိက္ျခင္းျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ အသံုးျပဳသူမ်ားကအသံုးျပဳခြင့္ရရွိေနခ်ိန္တြင္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ လထဲတြင္ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ VOIP စနစ္ အင္တာနက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ပိတ္ပင္ခဲ့ေသးသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ Skypeႏွင့္Pfingoကဲ့သုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပိတ္ပင္လုိက္သျဖင့္ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသြားခဲ့ရျပီး အျခားေရြးခ်ယ္စရာဆုိ၍ အင္မတန္ ေစ်းၾကီးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသာ ရွိေတာ့သည္။
အင္တာနက္တြင္ျမန္မာဘေလာ့ေပါင္းတေသာင္းခန္႔ရွိေနၿပီး၊၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ထက္ ဘေလာ့အသံုးျပဳလာသူေပါင္း ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာသည္ဟုလည္း Freedom House က ဆိုသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာဘေလာ့ဂါ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ႏုိင္ငံ့ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိသုိ႔ ဘေလာ့ဂါမ်ား၏ စြမ္းအားကုိ တားဆီးႏုိင္ေရးအတြက္ စစ္အစိုးရသည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ၾကီးဌာနတိုင္းတြင္ ဘေလာ့ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျပည္ပမွ ဘေလာ့ဂါမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာမ်ား၏ အေရးပါမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟုFreedomHouse၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရသည္။
ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာဘေလာ့ဂါ မေရႊဇင္ဦးက မဇၥ်ိမကို “အင္တာနက္ဆိုတာ အရမ္းအေရးၾကီးေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူတိုင္း သံုးႏုိင္တာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သံုးတဲ့သူေတြဆိုရင္လည္း အင္တာနက္က အရမ္းေႏွးတာေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးခြင့္ မရပါဘူး။ ကမၻာၾကီးနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ဆုိရင္ အင္တာနက္က အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ရွိေနသူ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အင္တာနက္က သိပ္အေရး မပါေသးဘူး”ဟု ေျပာဆိုသည္။ မေရႊဇင္ဦးသည္ သူ၏ ဘေလာ့ပုိ႔စ္မ်ားကုိ အင္တာနက္ အနည္းငယ္ ျမန္လာတတ္သည့္ ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ တင္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
တူနီးရွားႏွင့္ အီဂ်စ္တြင္ အစုိးရမ်ားကုိ ျပဳတ္က်ေစခဲ့ၿပီး အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတခြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ‘ေႏြဦးရာသီ ေတာ္လွန္ေရး’ ႏွင့္အတူ ျမန္မာအစိုးရသည္ လ်င္ျမန္စြာ အေရးပါလာသည့္ အင္တာနက္ႏွင့္ အြန္လိုင္းလူမႈေရး ကြန္ယက္မ်ားအား အာ႐ံုစုိက္ သတိထားလာသည္။ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အံုၾကြမွႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္လည္း စုိးရိမ္လာကာ စည္ကားသည့္ လမ္းမ်ားတြင္ ရဲမ်ား ခ်ထားကာ အင္တာနက္ထဲတြင္လည္း “စံပယ္ဖူး” ႏွင့္ “ေတာ္လွန္ေရး” ဟူေသာ စကားလံုးမ်ား ပါဝင္သည့္ ဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ ဘေလာ့မ်ားကုိ ၾကည့္ရွႈ၍ မရေစရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ “စံပယ္ဖူး”ဆိုသည့္ စကားလံုးမွာ ယီမင္ႏုိင္ငံ၏ “စံပယ္ဖူး ေတာ္လွန္ေရး” ကို ရည္ညႊန္းထားသည့္ စကားလံုး ျဖစ္သည္။
အင္တာနက္ ဥပေဒမ်ား
ျမန္မာအစုိးရသည္သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ(ICT)ႏွင့္ပတ္သက္၍ဥပေဒ၃ခုကုိလည္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိဥပေဒမ်ားမွာ ျမန္မာကြန္ျပဴတာ သိပၸံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဥပေဒ၊ WideAreaNetworkဥပေဒႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ ျဖစ္သည္။
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခြဲ ၃၃ အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ (သုိ႔မဟုတ္)ၾကီးေလးေသာေငြဒဏ္(သုိ႔မဟုတ္)ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ခ်မွတ္အျပစ္ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆိုထားသည္။
အင္တာနက္ အသံုးျပဳ၍ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည့္ သာမန္အေသးအဖြဲ အျပဳအမူမ်ဳိးကုိပင္ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္၍ ျမန္မာအစုိးရသည္ လူထုၾကားထဲတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ သာမန္လူထုၾကားထဲတြင္ အစိုးရက ဆင္ဆာမလုပ္မီကပင္မိမိဘာသာေၾကာက္ရြံ႕၍ မိမိလြတ္လပ္ခြင့္ကုိမိမိကုိယ္တိုင္ ဆင္ဆာလုပ္မိသည္မ်ဳိးလည္း ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။
ကြန္ယက္ မွန္သမွ် မၾကာခဏ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္
ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလျဖစ္သည့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔အတြင္း အစုိးရပုိင္ISPမွအင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား တႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျဖတ္ခ်ခဲ့ေသးသည္။
နာဂစ္မုန္တုိင္းၿပီးစ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း အစုိးရ၏ မုန္တုိင္းကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဝဖန္ရာ ေရာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ အင္တာနက္အတြင္း ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အတြက္ ဘေလာ့ဂါႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူအခ်ဳိ႕ အဖမ္းခံခဲ့ရေသးသည္။
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းကလည္း အင္တာနက္မ်ား လြန္စြာ ေႏွးေကြးသြားကာ မၾကာခဏ လိုင္းျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံတြင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားက ဆုိသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အထိမ္းသိမ္းခံမွ လြတ္ေျမာက္ခါစ ကာလတြင္လည္း အစိုးရသည္ အင္တာနက္ ေႏွးေကြးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ bandwidth ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္မွႈမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားအား ပိတ္ပင္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။
‘သတင္းနည္းပညာ က်မ္းက်င္သူမ်ားက ႏုိင္ငံပုိင္ ISP မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးၾကီးသည့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ဗီဒီယိုဖုိင္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုဖုိင္မ်ား ေပးပုိ႔ဖလွယ္၍ မရေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုိကဲ့သုိ႔ bandwidth ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္ဟု ဆုိၾကသည္’ ဟု Freedom House ၏ ေလ့လာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္အခ်ဳိ႕တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ယက္မ်ားပါ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္ဟု ၎တို႔ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔ျပင္စစ္အစိုးရသည္၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ယာယီ ရပ္တန္႔သြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ (DDoS)တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။
အစုိးရ၏ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားအား တခါတရံ စိတ္ကူးေပါက္သလို ပိတ္ပင္ေလ့ရွိသလို အီးေမးလ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားအား ဝင္မရေစရန္ မၾကာခဏ ပိတ္ပင္တားဆီးေလ့ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားအဖုိ႔ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည္မွာ ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ မထူးဆန္းေတာ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တခုပင္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ေသြးေဆာင္စည္း႐ံုးေရးအတြက္ အိုင္တီ နည္းပညာကုိ အသံုးခ်ေနေသာ္လည္း တဖက္တြင္မူ ျပည္သူလူထု၏ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။
လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးသပ္၍ ခန္႔မွန္းရလွ်င္ ျမန္မာအစုိးရသည္ အင္တာနက္ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဂ်ာ့ခ်္အိုဝဲလ္ ေရးသားခဲ့သည့္ “၁၉၈၄” ဝတၳဳထဲမွ “အကုိၾကီးမ်ား” အစိုးရကဲ့သုိ႔ပင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။Geen opmerkingen: