ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 21 maart 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အံုႄကြလာႏုိင္သလား

မႏၲလာေမာင္ တနလၤာေန႔၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၃ မိနစ္ .
ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ သတင္း မ်ားပ်႕ံႏွံ႔သြားျခင္းေၾကာင့္ တူနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ ဘာရိန္း၊ ယီမင္ႏွင့္လစ္ဗ်ားတို႔တြင္ ဆူ ပူအံုႄကြမႈဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံတြင္းရွိလူငယ္မ်ား အတုခိုးလိုက္လုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနသည္။
စစ္အစိုးရ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုအေကာင္းဆံုးျပေနသည္ကအင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ အလြန္ေႏွးေကြးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဒီေတာ့ အင္တာနက္မွ အစျပဳသည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရာ ပံုတူ မျဖစ္ေတာ့ဘူးလား။ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနကို အနီးကပ္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္လွ်င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚထြက္လာေရး၌ အင္တာနက္ အခန္းက႑ အလြန္နည္းပါးသည္ ဆိုသည္ကို သိျမင္ႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ေခတ္ေနာက္က်မႈမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚထြက္လာေရး၌ အင္တာနက္အခန္းက႑ အလြန္နည္းပါးသည္ ဆိုသည္ကို သိျမင္ ႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံတြင္း၌ အေျခအျမစ္ကစ၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးျဖစ္ဖုိ႔ဆိုသည္မွာ အျခား အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ ပါဝင္လာမွသာ ျဖစ္ႏိုင္မည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္း ၾကည့္ၾကရေအာင္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ဆို၍ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕သာ ရွိသည္။ အင္တာနက္ကိုလည္း အမ်ားအားျဖင့္ အင္တာနက္ကေဖးဆိုင္မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳၾကရသည္။ ယင္းဆိုင္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းျဖစ္ေသာ မည္သည့္ဝက္ဆိုက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသည္ဆိုသည္ကို မွတ္သားထားႏိုင္သည့္ URL-trackingsoftwareထည့္သြင္းထားရသည္၊ ဆိုင္တြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည့္ စီစီတီဗြီ ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားၾကရသည္။
အစိုးရက ပိတ္ပင္ထားေသာ ဝက္ဆိုက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း မျပဳရန္ အဆိုပါဆိုင္မ်ားတြင္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားသည္ကိုမူ ေျပာရန္ပင္ မလိုပါ။
အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူဦးေရကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ပကတိ အေျခအေနကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၅၅ သန္း ၏ ဝ.၂ ရာႏႈန္း ျဖစ္ေသာ ၁၁ဝ,ဝဝဝ သာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၃ဝ ရာႏႈန္း က အင္တာနက္ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳေနသည္။
အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ၅ သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ပိုပိုသာသာခန္႔မွန္းလွ်င္ပင္ အေျခအေနမွာ မေကာင္းလွပါ။ ထို႔ျပင္ အင္တာနက္ကို သတင္းရရွိရာ ေရေသာက္ျမစ္အျဖစ္ အသံုး ျပဳျခင္းမွာလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရွိသည္။ စစ္အစိုးရကို ေဝဖန္ေျပာၾကားသည့္ ဝက္ဆိုက္္မ်ားကို တားဆီး ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဖိုင္နင္ရွယ္တိုင္းႏွင့္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္လို ဘာမွမဆိုင္သည့္ သတင္းစာႀကီးမ်ား၏ ဝက္ဆိုက္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ပိုဆိုးသည္မွာ တြစ္တာ ႏွင့္ ယူက်ဳ ကိုပိတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ကိုမူ ဝင္္ၾကည့္၍ရသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္မွ စာတေစာင္ပို႔၍ရသည္ဆိုလွ်င္ ထီေပါက္သေလာက္ ဝမ္းသာရသည္။
အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ စာရင္းအင္းမ်ား
ခုႏွစ္ အသံုးျပဳသူ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ဂ်ီဒီပီရာခုိင္ႏႈန္း ရင္းျမစ္
၂၀၀၀ ၁၀၀၀ ၅၄,၀၂၁,၅၇၁ ၀.၀၀၂ % မသိ ITU.
၂၀၀၈ ၄၀, ၀၀၀ ၄၇,၇၅၈,၁၈၁ ၀.၁ % ၄၇၉ ITU.
၂၀၀၉ ၁၀၈၉၀၀ ၄၈,၁၃၇,၇၄၁ ၀.၂ % ၄၅၉ ITU.
၂၀၁၀ ၁၁၀၀၀၀ ၅၃,၄၁၄,၃၇၄ ၀.၂ % ၄၆၉ ITU.
မွတ္ခ်က္။ လူတဦးက်ဂ်ီဒီပီတန္ဘိုးမ်ားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ျဖစ္သည္။ ရင္းျမစ္-ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔
လူငယ္အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားက ပိတ္ဆို႔ထားေသာ ဝက္ဆိုက္မ်ားကို ဘယ္လို ေက်ာ္လႊား ဝင္ၾကည့္ရမည္ဆိုသည္ကို သိသည္။ အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကပ္ ေထာက္လွမ္းေနမႈကလည္း ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္၊ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္း ေႏွးေကြးလြန္းမႈက စိတ္တိုစရာ၊ မၾကာခဏ မီးပ်က္ျခင္းက စိတ္ပ်က္စရာ။ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာခင္က တပ္ဆင္လိုက္သည့္ `ျမန္ႏႈန္းျမင့္´ ဘေရာ့ဘန္အင္တာနက္ ဆိုသည္ကလည္း ေၾကညာထားသည့္အတုိင္း မျမန္၊ ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ဘို႔ လိုေနေသးသည္။
ရန္ကုန္တြင္ ဖန္နန္းမွ်င္ အင္တာနက္ႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေၾကာ္ျငာ ထားသည့္ ၃ဝ Mbps ဆိုသည့္ ျမန္ႏႈန္းကို ဘယ္အခါမွ်မရပါ။ ကနဦး တပ္ဆင္ခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဝဝ ႏွင့္ လစဥ္ေၾကး ၃၅ မွ ၁၁ဝ ေဒၚလာဆိုသည္ကလည္း တလလွ်င္ပွ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၃ဝ သာဝင္သည့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီသည့္ ေငြေၾကးမဟုတ္ပါ။
အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား အဓိက ကြာျခားခ်က္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ မၾကာမတင္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ ဆူပူအံုႄကႊမႈတခု ျဖစ္လာမည့္ အေရးမွာ စိတ္ ကူးၾကည့္ရန္ပင္ ခဲယဥ္းသည္။
အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦး ေခတ္ေနာက္က်မႈ ကို ျပသေနသည္။ တကမၻာလံုးတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုသည္မွာ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းတခု ျဖစ္ေနသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အမ်ားဆံုးခန္႔မွန္းသည့္ စာရင္းမ်ားအရပင္ လူဦးေရ ၃.၇ ရာႏႈန္းသာ မုိဘိုင္းဖုန္းကိုင္ႏိုင္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၂ သန္းသာ ရွိသည္။ ဤႏႈန္းမွာ ရယ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ နိမ့္က်သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ေစ်းႀကီးလွၿပီး အီးေမးလ္ ႏွင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးမ်ား လုပ္မရပါ။ အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မိုဘိုင္းဖံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတကာ SMS ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ roaming ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မေပးပါ။ ဂ်ီအက္စ္အမ္ မိုဘိုင္း ဆင္းကဒ္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းမ်ား မၾကာေသးခင္က က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
တယ္လီဖုန္းမပါ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဆင္းကဒ္ သက္သက္ဆိုလွ်င္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ဝဝ မွ ၁၆ဝဝ သာ ရွိေတာ့သည္။ အဆိုပါဆင္းကဒ္မ်ား၏ တရားဝင္ေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ ၁၇ဝ သာရွိေသာ္လည္း ထိုေစ်းႏွင့္မည္သူမွ် မေရာင္းလိုၾကပါ။ ႀကိဳတင္ေငြေပး စီဒီအမ္ေအ ဆင္းကဒ္မ်ားကို ေဒၚလာ ၆ဝဝ ႏွင့္ ေရာင္းမည္ဟူေသာ အစီအစဥ္သစ္တခု ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ အျပင္ေစ်း ဘယ္ေလာက္ျဖစ္မည္ ဆုိသည္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္။
လိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ပင္ လူအမ်ား မတတ္ႏိုင္သည့္ ဇိမ္ခံပစၥည္း ျဖစ္ေနသည္။ အိမ္ေထာင္စု အနည္းငယ္သာ အိမ္ဖုန္း ရွိၾကသည္။ ဖုန္းပါလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သာမန္အိမ္ခန္းတခန္း၏ ငွားရမ္းခသည္ ဖုန္းမပါေသာ အလားတူအခန္းႏွင့္စာလွ်င္ ၅ဝ ရာႏႈန္း မွ် ေစ်းျမင့္သည္။ ေနာက္ဆံုးရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၁ ရာႏႈန္းသာ အိမ္တြင္လိုင္းဖုန္းရွိၾကသည္။
အစိုးရက လူထုကို သတင္းေမွာင္ခ်ထားေရးအတြက္ တီဗီ သတင္းစာတို႔ကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ီအန္ပီ ၏ ၈ဝ ရာႏႈန္း ေက်ာ္မွာ လယ္ယာက႑ ထုတ္လုပ္မႈမွျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေန လယ္ယာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
သူတို႔အတြက္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ တီဗီ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ တို႔မွလြဲ၍ အျခားသတင္းရစရာ ေရေသာက္ျမစ္မရွိပါ။ အဆုိပါ အစိုးရ သတင္းစာ တီဗီတို႔ကလည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ဆူပူအံုႄကြမႈမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။
သို႔ေသာ္ကံေကာင္းသည္မွာ အစိုးရက တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမထားေသာ္လည္း အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိဟိုတယ္မ်ားတြင္ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားဖမ္းယူၾကည့္ရႈ၍ရေနသည္။ အဆိုပါစေလာင္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ဝဝ ေပးရသည္။
ဤစိတ္ပ်က္ဖြယ္စာရင္းအင္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာအစိုးရအဘို႔ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားမွ အံုႄကြမႈမ်ား ေပါက္ကြဲထြက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။
ဤသို႔ အင္တာနက္မွတဆင့္ ေပါက္ကြဲလာမည့္ အံုႄကြမႈမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုလွ်င္ ၁၉၈၈ တုန္းကလို၊ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးလို ျမန္မာလူထုကို လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္က ဘာလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာၾကားျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား အဓိက ကြာျခားခ်က္ၾကီးမ်ားေၾကာင့္ မၾကာမတင္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ ဆူပူအံုႄကႊမႈတခု ျဖစ္လာမည့္အေရးမွာ စိတ္ကူးၾကည့္ရန္ပင္ ခဲယဥ္းသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အေရွ႕အလယ္ပို္င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးမွာ အေတာ္ ကြာျခားသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပဋိပကၡကို အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းသည့္ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တေထာင္ ႏွစ္ေထာင္ အတြင္း ၾကီးျပင္းလာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ လူဦးေရ ၉ဝ ရာႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာအရ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမတ္ႏိုးေသာ အၾကမ္းမဖက္လိုေသာ ႏွလံုးသားရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သူ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားမွာ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ အေမရိကန္ တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္မူ ထုိသို႔ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူမွာ လက္တဆုပ္စာမွ်သာရွိၿပီး ပညာသင္ၿပီးလွ်င္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ျပန္လာလိုသူကလည္း အနည္းငယ္သာရွိသည္။
၁၉၆၄ပုဂၢလိကႏွင့္မစ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ားကိုျပည္သူပိုင္ သိမ္းလိုက္ကတည္းက ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ပံုမွန္ပညာေရးမွာ ဂၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံု က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္းမွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္မရွိ၊ စာေကာင္းေကာင္းမတတ္သည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားသာ ေပၚထြက္လာသည္။
၁၉၈၈ႏွင့္၂ဝဝ၇လူထုအံုႄကႊမႈမ်ားကို စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းလိုက္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာလူထုမွာ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာေသးခင္က ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာသည့္ အခါတြင္လည္း လူထုႏွင့္သူ ပထမဆံုး ေတြ႔ဆံုစကားေျပာသည္ကို သြားနားေထာင္ရန္ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားအျပား ေၾကာက္ရြံ႕ေနခဲ့ၾကသည္။
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးထက္ အာဏာသိမ္းႏိုင္ေခ်သာ ပိုရွိသည္။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို႐ိုက္ မွတ္တမ္းတင္မည္ကို ေၾကာက္ေနၾကသည္။ ၂ဝဝ၇ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အၿပီးတုန္းကလည္း ထိုဓာတ္ပံုမ်ား ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ညအခ်ိန္အိမ္မွ လာဆြဲသြားခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား စစ္အစိုးရကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ မဆန္႔က်င္လိုၾကျခင္းမွာ သူတုိ႔ကို ဖမ္းဆီးသြားသည္ႏွင့္မၿပီး က်န္ရစ္သည့္ မိသားစုကိုပါ ဆက္ဒုကၡေပးမည္ကို မခံလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယခုအထိ ေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းက်ေနဆဲ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဦးေရ ၂၂ဝဝ ဆုိသည္က စစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို အၿမဲျပေနသည္။
စစ္တပ္အတြင္း အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းအၾကား မနာလိုၿပိဳင္ ဆိုင္မႈမ်ားက စစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးထက္ အာဏာသိမ္းႏိုင္ေခ်သာ ပိုရွိသည္။ စစ္တပ္အတြင္း သီးျခား စင္ၿပိဳင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးကို ထူေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေနအိမ္တန္းလ်ားမ်ား အျပည့္အစံုရွိၿပီးျဖစ္သည္။
သူတို႔သာလွ်င္ တိုင္းျပည္မၿပိဳကြဲေအာင္ ကယ္တင္ႏိုင္သည့္ သူမ်ား၊ ေရေပၚဆီ အထက္စီး လူတန္းစားဟု စစ္ဗိုလ္ေတြ အေတြးေပါက္ေနၾကသည္။ အရပ္သားလူထုကို နိမ့္က်သူမ်ားအျဖစ္ အထင္ေသး အျမင္ေသး ဆက္ဆံၾကသည္။
၁၉၈၈ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ၿပီးကတည္းက ျမန္မာလူထု ေကာင္းေကာင္း သင္ခန္းစာရသြားသည္။ ေနာက္ထပ္ အာဏာရွင္အသစ္တဦး မပါဘဲ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းကို ျဖဳတ္မခ်ႏိုင္ဟူသည့္ သင္ခန္းစာပင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာတို႔၏ ဆို႐ိုးစကားျဖစ္ေသာ`ေနာက္လာတဲ့ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္းဝန္ထက္ကဲ´ကလည္း ရွိေနသည္။ ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တကယ့္ကိုမွန္ကန္သည့္ အခ်က္ၾကီးျဖစ္သည္။ ဒါဆိုရင္ တူနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ လစ္ဗ်ား တို႔အတြက္ေကာ။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ျပည္သူမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ေဖ့စ္ဘြတ္ တြစ္တာတို႔ကဲ့သို႔ေသာ `ကမၻာသစ္´ က အံုႄကြမႈသစ္ကို လံႈ႔ ေဆာ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရန္ ခက္လွသည္။ မီးပြားကေလးတခုရွိလွ်င္ေတာ့ ထုိသို႔ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုရွိသည္။ ေလာင္စာႏွင့္စားကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထိုးတက္သြားၿပီး ေနာက္ အဆုိပါမီးပြားေလးက ၂ဝဝ၇ ေတာ္လွန္ေရးကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

(မႏၲလာေမာင္သည္ ရန္ကုန္ေရာက္ႏိုင္ငံျခားသားတဦး၏ ကေလာင္အမည္ျဖစ္သည္။)Geen opmerkingen: