ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 12 mei 2011

ေအာင္သခၤ၂မွသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ၂၅သန္းေက်ာ္ထြက္

မ်ဳိးသန္႔ ၾကာသပေတးေန႔၊ေမလ၁၂ရက္၂၀၁၁ခုႏွစ္၁၆နာရီ၃၂မိနစ္ . 
ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ)။ ။ထိုင္းကုမၺဏီကတူးေဖာ္ခြင့္ရထားေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာဓာတ္ေငြ႔တြင္းသစ္မွ တေန႔လွ်င္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ၂၅သန္းေက်ာ္ထြက္ရွိမည္ဟုၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပသည္။
စမ္းသပ္တူးေဖာ္မႈအရမုတၱမကမ္းလြန္ေဒသလုပ္ကြက္အမွတ္၃ (M-3)တြင္တည္ရွိသည့္ ေအာင္သခၤ အမွတ္ ၂ တြင္းသည္တေန႔လွ်င္ေရနံစိမ္းအေပါ့စား၁၅၄စည္ႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ၂၅.၈သန္း ထြက္ရွိသည္ဟု ေရးသားထားသည္။
PTTတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္PTTEPလုပ္ကြက္အမွတ္၃ႏွင့္၄တြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္အတြက္ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္၂ဝဝ၄ခုႏွစ္ကသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။လုပ္ကြက္၄သည္တူးေဖာ္မႈၿပီးစီးသြား၍ေမ၁ရက္ေန႔တြင္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္PTTEPအေနျဖင့္မုတၱမကမ္းလြန္လုပ္ကြက္၃၊၇၊ႏွင့္၁၁တို႔တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဇာတိကစီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။Geen opmerkingen: