ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 5 mei 2011

တရားေသာဥပေဒဟူသည္

ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ) ၾကာသပေတးေန႔၊ ေမလ ၀၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၅၂ မိနစ္ . 
ပါတီစုံ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ပါတီမွ ႏုိင္ငံေတာ္အား ဦးေဆာင္ခြင့္ ရမည္ဆုိပါက မည္သည့္ပုံစံ၊ မည္သူတို႔ျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေပၚလစီမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အုပ္ခ်ဳပ္မည္ ဆုိသည္ကို ျပည္သူလူထုသို႔ခ်ျပရသည္။ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး ေနရာမွ အေျချပဳ၍ ထြက္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာတြင္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ျပည္သူတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ထိုအဖြဲ႕အစည္းကုိအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ပါလီမန္သည္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳႏုိင္သည္၊ ျပင္ႏိုင္သည္၊ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ ၎မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရ သည္။ ၎ဥပေဒမ်ားကုိ အျခားေသာ မည္သည့္ ဌာနကမွ်ေျပာင္းလဲ၍မရပါ။ပါလီမန္သည္မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးမွကုိယ္စားလွယ္အသီးသီးတို႔၏ လုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္ဆႏၵမ်ားေပါင္းစပ္သည့္ေနရာျဖစ္မွသာလွ်င္ျပည္သူလူထုသည္မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္မိမိတို႔၏ဆႏၵသေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးသည္ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအနက္လိုအပ္ခ်က္ႀကီး တခုျဖစ္ပါသည္။
တရားဥပေဒစုိးမိုးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရဟူသည္မွာျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏၵျဖင့္သာ တည္ရွိခြင့္ ရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ျပည္သူတုိ႔၏ သေဘာတူညီမႈကုိ မခံစား မရရွိေသာအုပ္ခ်ဳပ္သူ(အစုိးရ)တို႔သည္ တုိင္းျပည္၌တည္ရွိခြင့္ မရႏိုင္ပါ။ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵအရ ေပၚထြန္းလာျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ထိန္းကြပ္ထားကာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အား ေက်ာ္လြန္၍ မရပါ။အစိုးရ၏အဓိကတာဝန္သည္
ျပည္သူ တုိ႔၏ အခြင့္အေရးကိစၥကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ရာ ဥပေဒ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ အတြင္းမွသာ (လုပ္ပုိင္ခြင့္ အတြင္းမွသာ)လုပ္ကိုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ဌာနဆုိင္ ရာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္(mandate)ဆိုသည္မွာ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အာဏာကန္႔သတ္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ အစုိးရ အာဏာပိုင္တို႔သည္ ၎တို႔အား ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အာဏာကို အလြဲသုံးစားျခင္း ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔အား ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အာဏာကို ေသာ္လည္းေကာင္း သုံးစြဲျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။
ဥပေဒသည္ လူတန္းစားမေရြး၊လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး၊က်ားမ မေရြး၊လူအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လုံးဝခြဲျခားမႈ မရွိေပ။ဥပေဒသည္ အဆင့္အတန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတန္းစားေသာ္ လည္းေကာင္း ခြဲျခားမႈ ရွိခဲ့လွ်င္ ဥပေဒသည္ မတရား ေသာ အမိန္႔သာလွ်င္ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ဥပမာ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒပုဒ္မ၁ဝ၉(ခ)ႏွင့္ပုဒ္မ၁၄၁(ခ)တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ၁၆၆ ေယာက္ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။လူတကိုယ္မဲတျပားစနစ္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းမတူသည့္တဖက္ေစာင္းနင္းဥပေဒမွာ စစ္အမိန္႔သာျဖစ္ေနသည္ကုိ အထင္အရွားေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ဥပေဒလုံးဝမဟုတ္ေတာ့ပါ။အဘယ္မွာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ရရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။
တရားမွ်တမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္မူလျပ႒ာန္းထားေသာသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီ ဥပေဒမ်ားရွိေနၿပီးျဖစ္ရန္လုိပါသည္။
ဥပေဒသည္ လူပုဂၢိဳလ္အေပၚ၌ ခြဲျခားမႈမရွိသည့္အျပင္ လူပုဂၢိဳလ္သည္လည္း ဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ခြဲျခားမႈ မရွိရေပ။ လူအားလုံးသည္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ ရယူပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ဥပေဒသည္ လူသားအားလုံးအတြက္ျဖစ္ၿပီး လူသားအားလုံးအေပၚ၌ တူညီေသာ နည္းလမ္း တမ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ က်င့္သုံးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကုိလည္းဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားရွိၿပီး ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအပိုဒ္၁ဝတြင္“အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ခံရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုျခင္း၌ အဆုံးအျဖတ္ ခံရာတြင္လည္းေကာင္း၊လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍အဂတိမလုိက္စားေသာ တရား႐ုံးေတာ္၏ လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္တရားမွ်တစြာၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကိုတူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။”ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အပိုဒ္၁၄(၁) တြင္လည္း“တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ဥပေဒခုံ႐ုံးမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္၌လူတုိင္းတန္းတူ အခြင့္အေရးရွိ သည္။လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔အေပၚ(သို႔မဟုတ္)အခြင့္အေရးအေပၚ စြဲခ်က္တင္ျခင္းႏွင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ ျခင္းတုိ႔အတြက္ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ျဖစ္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး၊ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ဘဲ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ တရားစီရင္ေရး ႐ုံးမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ေရွ႕ေမွာက္၌ ၾကားနာ စစ္ေဆးခံရန္ အခြင့္အေရး ရထိုက္သည္။”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအျပင္ ၎စာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၂၆ တြင္လည္း“လူတိုင္းသည္ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္အညီအမွ်ျဖစ္ၿပီးမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ညီတူညီမွ် ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိ သည္။…ဤကဲ့သို႔ပင္ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာ စကား၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အျခား အယူအဆ၊ အမ်ိဳးသား ဇာစ္ျမစ္၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရး ဇစ္ျမစ္၊ဥစၥာဓန၊ မ်ိဳး႐ုိးဇာတိ ႏွင့္ အျခားအဆင့္ အတန္း ျခားနားမႈ ရွိေသာ လူတို႔ကုိ အစုိးရက တူညီစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အာမခံေပးလ်က္ ကာကြယ္ေပးရမည္။”ဟုလည္း ေဖာ္ျပ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ဥပေဒသည္အဆင့္အတန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊လူတန္းစားေသာ္လည္းေကာင္းခြဲျခားမႈရွိခဲ့လွ်င္ဥပေဒသည္ မတရားေသာအမိန္႔သာလွ်င္ျဖစ္ေပေတာ့မည္။
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌တူညီေသာအခြင့္အေရးရွိသည္ဆုိရာ၌အမႈႏွွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိသူႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူ အၾကားတြင္တဖက္ဖက္သို႔မလိုက္ဘဲမွ်တစြာတည့္မတ္စြာတရားစစ္ေဆးစီရင္ႏုိင္ရန္မွာ အလြန္အေရးၾကီးေသာကိစၥၾကီးျဖစ္ပါသည္။တရားမွ်တေသာ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ တရားစြဲဆုိျခင္းခံရသူတုိင္းသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟု သက္ေသထင္ရွား မျပႏုိင္သေရြ႔ အျပစ္ကင္းမဲ့သူဟု မွတ္ယူခံရပိုင္ခြင့္၊ မိမိအမႈအေပၚ ခုခံ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္၊ အေထာက္အကူႏွင့္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား ရယူပိုင္ခြင့္၊ တရားစစ္ေဆး စီရင္ျခင္း မတိုင္မီ ႏွင့္ တရားစစ္ေဆး စီရင္ေနေသာ အခ်ိန္အတြင္း လြတ္လပ္ေသာ တရားဝင္ တင္ျပခ်က္ ေပးႏုိင္ခြင့္၊ မိမိအေနျဖင့္ သက္ေသမ်ားကို ေမးျမန္းခြင့္ႏွင့္ မိမိအတြက္ သက္ေသမ်ားကို ေခၚယူႏုိင္ခြင့္၊ အသနားခံပိုင္ခြင့္ စသည္တုိ႔သည္ အနိမ့္ဆုံးေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ မူလျပ႒ာန္းထားေသာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမီ ဥပေဒမ်ား ရွိေနၿပီး ျဖစ္ရန္လုိပါသည္။ ျပည္သူလူထုအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းျပ႒ာန္း ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။ မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ တည္ရွိေနေသာတရား႐ုံးမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ျပ႒ာန္း ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစီရင္ျခင္းကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အစိုးရ ဝန္ထမ္း၊ အရာရွိ အာဏာပုိင္မွ် ထိုအခ်က္ကုိ ေရွာင္လႊဲခြင့္မရွိပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ -၄၄၅ တြင္ “နအဖ အဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္ တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ တဦးဦး၏ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတုိ႔အားတရားစြဲျခင္း၊အေရးယူျခင္းမရွိေစရ။”ဟုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးမွာ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းမတူမႈကို ေဖာ္ျပထားသျဖင့္တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ထားရာ ေရာက္ေနေပသည္။ မည္သည့္အာဏာပုိင္ အစိုးရ အရာရွိကမွ်မိမိတို႔ရရွိထားသည့္အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳ၍ ဥပေဒကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် မ်က္ႏွာလုိက္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္း မရွိဘဲ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္မႈအတြက္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလုံးအတူတူပင္ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္မႈကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။တရားစစ္ေဆး စီရင္မႈ လုပ္ငန္းအတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း တို႔မျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တရားသူၾကီး မ်ားအေနျဖင့္လည္း စီရင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ အဂတိတရားမ်ားမလိုက္စားဘဲ ဥပေဒ၏ မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္၍ တည့္မတ္စြာ ဆုံးျဖတ္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး မရွိလွ်င္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရး ဆုိသည္မွာလည္း မူး၍မွ် ႐ႉစရာပင္ ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ မ်ားအနက္ လိုအပ္ခ်က္ၾကီး တခုျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အေျခခံမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ လူအခြင့္အေရး မ်ားလည္း ထြန္းကားလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

Geen opmerkingen: