ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 13 mei 2011

မေလးရွား-ၾသစေၾတးလ်ဒုကၡသည္သေဘာတူညီခ်က္ေဝဖန္ခံရ

ဘေကာင္း Friday, 13 May 2011 10:58
.မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအၾကားဒုကၡသည္အျဖစ္ခိုလံႈလာသူမ်ားအား ဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုႏွစ္ႏုိင္ငံဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။
၂၀၁၁ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၆ရက္ေန႔ကအင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအာေခ်းခ႐ိုင္တြင္ကယ္တင္ထားေသာပင္လယ္ထဲတြင္ ေလွျဖင့္ေမ်ာေနခဲ့သည့္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား(ဓာတ္ပံု-Reuters)
မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္ႏွင့္ၾသစေတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဂ်ဴလီယာဂီလ္လတ္တို႔ႏွစ္ဦးၾကားေမလ၇ ရက္ေန႔တြင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာယင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ၾသစေၾတးလ်သို႔ခိုလံႈရန္ စတင္ေရာက္ရွိလာမည့္ဒုကၡသည္၈၀၀ကိုကုလသမဂၢတာ၀န္ရိွသူမ်ားကလိုအပ္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၾသစေတးလ်မွ မေလးရွားသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသည္လာမည့္၄ႏွစ္အတြင္းမေလးရွား၌ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီးသူ၄၀၀၀ကိုလက္ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအနက္အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွျဖစ္သည္။
မေလးရွားႏွင့္ၾသစေၾတးလ်တို႔၏သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာၾသစေၾတးလ်တြင္ခိုလံႈခြင့္ရရန္ေလွျဖင့္ ခိုးဝင္သူမ်ားကိုတားဆီးရန္ျဖစ္သည္။ခုိး၀င္သူအမ်ားစုမွာျမန္မာႏိုင္ငံမွလာသည့္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္သည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏို္င္ငံတခုမဟုတ္ျခင္း၊ ခိုလံႈခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ကိုင္တြယ္ရာတြင္အလြန္ဆိုး၀ါးေသာမွတ္တမ္းမ်ား ရိွေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ၾသစေၾတးလ်သည္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ႏွစ္ႏိုင္စလံုးမွ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈကို ခံေနရသည္။
ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ၾသစေတးလ်လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးမစၥတာခရစၥဘုိ၀င္(Chris Bowen)ကၾသစေတးလ်ABCသတင္းဌာနသို႔ေမလ၉ရက္ေန႔ကေျပာၾကားရာတြင္မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခိုလံႈခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္လူသားျဖစ္တည္မႈကိုေလးစားလိုက္နာရန္အခုိင္အမာ ကတိက၀တ္ျပဳထားေၾကာင္း၊သေဘာတူညီခ်က္ပါအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအၿပီးသတ္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။
သို႔ေသာ္ မေလးရွားလႊတ္ေတာ္မွအမ်ိဳးသမီးအမတ္ထရီဆာကြတ္ခ္က(TeresaKok)မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကတိစကားကိုယံုၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း၊အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာRelaဟုေခၚသည့္ တရားမ၀င္ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကဒုကၡသည္မ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္အႏိုင္က်င့္မႈ၊ ေငြညွစ္မႈ၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေလးရွား အစိုးရကလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မသိက်ိဳးကြ်ံ ျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ASEANInter-ParliamentaryMyanmarCaucus(AIPMC)ေခၚျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္အာဆီယံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုတြဲဖက္တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္သည့္ ထရီဆာကြတ္ခ္က“ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကေနရပ္အိုးအိမ္ေတြကိုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာရတဲ့၊ တိုင္းျပည္မဲ့ေနၾကတဲ့လူသားေတြကိုအကာအကြယ္နဲ႔လံုၿခံဳမႈေပးရမယ့္အစားေရာင္းကုန္ပစၥည္းလို သေဘာထားေနပံုရပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
“တကယ္လို႔သာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္အမွန္တကယ္စိတ္ပူပန္တယ္ဆိုရင္ အခု သေဘာစာခ်ဳပ္ကိုဖ်က္လိုက္ပါ။ၿပီးရင္မေလးရွားႏိုင္ငံထဲမွာခိုလံႈေနတဲ့ဒုကၡသည္ေတြကို အကာအကြယ္ေပႏိုင္မယ့္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒနဲ႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းေဘာင္တခု ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ပါလို႔က်မအေနနဲ႔အႀကံျပဳလို္ပါတယ္”ဟု ေမလ၁၀ရက္ေန႔ကဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္သေဘာတူထားသည့္အတိုင္းေရာက္ရွိလာမည့္ဒုကၡသည္ခုိလံႈခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါမည္ဟူေသာမေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ကတိကဝတ္မွာ အာမခံခ်က္လံုး၀မရိွဟု မေလးရွားႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ေျပာဆိုသည္။
မေလးရွားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႀကီးတခုျဖစ္သည့္Suaramမွစင္သီယာဂတ္ဘရီရယ္ကABCသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္“အတိအက်ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒတခုအျပင္မေလးရွားအစိုးရကအဲဒီဥပေဒကို လံုး၀ ေလးစားလိုက္နာပါမယ္ဆိုၿပီးကန္႔သတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းေဘာင္မရိွသမွ်ကာလပတ္လံုးခုိလံႈခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြအတြက္လံုး၀အကာအကြယ္ရိွမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟုဆိုသည္။
ၾသစေတးလ်ဂရင္းပါတီ၏လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆာရာဟန္ဆန္ယန္း(SarahHanson-Young)ကလည္းမေလးရွားႏိုင္ငံသည္စိတ္ပ်က္ဖြယ္လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားရိွေနသည့္တုိင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊တိုင္းျပည္မဲ့သူမ်ားကိုတရားမ၀င္ေနထိုင္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ၿပီး ႀကိမ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။
မစၥဆာရာဟန္ဆန္ယန္း၏ေၾကညာခ်က္တြင္“ဒီအစီအစဥ္ကႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္တယ္ဆိုတာက်မတို႔သိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီအစီအစဥ္ဟာေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ အက္ဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီျခင္းရိွမရိွဆုိတာသက္ေသျပဖို႔အတြက္အစိုးရရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္ေနပါၿပီ”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိဗီလာဝုဒ္(Villawood)လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ၂ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ႐ုိဟင္ဂ်ာတဦးျဖစ္သူေဆယက္ကာစင္ကသူသည္ ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ္လည္းၾသစေၾတးလ်တြင္ေနထိုင္ရန္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္အထိ ေစာင့္ေနရေၾကာင္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခံရသည့္ တျခား ခိုလံႈခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေၾကာင္း ေျပာသည္။
“မေလးရွားမွာေနတုန္းကက်ေနာ္အဖမ္းခံဖူးတယ္။အနည္းဆံုး၁၀ႀကိမ္ေလာက္အခ်ဳပ္က်ဖူးတယ္။ အခ်ဳပ္ထဲမွာအ႐ိုက္လည္းခံရတယ္။ၿပီးေတာ့မေလးရဲေတြကက်ေနာ့္ကိုလူေမွာင္ခိုသမားေတြလက္ထဲ ေရာင္းစားလိုက္တယ္။က်ေနာ့္မိသားစုကပိုက္ဆံနဲ႔ေနာက္ကလိုက္ေရြးရတယ္”ဟုအသက္၃၈ႏွစ္အရြယ္ ကာဆင္က ဧရာ၀တီသို႔ တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ေျပာသည္။
ကာဆင္သည္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၏ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ေျပးလာၾကသည့္လူနည္းစုမြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားထဲမွတဦးျဖစ္သည္။ ကာဆင္သည္၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ခြာလာၿပီးမေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ခိုး၀င္ခဲ့သည္။
“က်ေနာ္အသက္ကိုစြန္႔ၿပီးေလွေလးတစင္းနဲ႔မေလးေငြ၁၀၀၀၀ေက်ာ္ေပးၿပီးၾသစေတးလ်ကိုလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာဘယ္တုန္းကမွပညာသင္ၾကားခြင့္မရခဲ့တဲ့က်ေနာ့္သားသမီးေတြရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ပါ”ဟု ကာဆင္က ေျပာသည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ယခုလက္ရွိ႐ိုဟင္ဂ်ာ၂၅၀၀၀ခန္႔ဒုကၡသည္အျဖစ္ေနထိုင္ခိုလံႈလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မေလးရွားရွိကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး(UNHCR)သည္ခြဲျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ တတိယႏိုင္ငံခိုလံႈခြင့္ရရွိရန္မလြယ္ကူေၾကာင္းမေလးရွားအေျခစိုက္ျမန္မာ႐ိုဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ကိုဇဖာဟာမက္က စြပ္စြဲထားသည္။
ထိုစြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍မေလးရွားရွိUNHCR႐ံုးသို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္းသက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

Geen opmerkingen: