ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 2 september 2011

ျမစ္ဆံုအခ်က္အလက္မွန္ထုတ္ျပန္ဖို႔အစိုးရကိုတရားစြဲရန္ျပင္ဆင္

ထြန္းထြန္း ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။ျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍မွန္ကန္သည့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပါႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးအရ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
တြင္အစိုးရကိုတရားစြဲဆိုေတာင္းဆိုသြားရန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္တသီးပုဂၢလႏွင့္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကျပင္ဆင္ေနသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီNDFမွေဒၚေဘာက္ဂ်ာႏွင့္ဦးမင္းေအာင္၊မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွဦးေအာင္္မ်ဳိးဦး၊ဦးစိုးၾကည္ႏွင့္တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ဦးဝင္းခ်ဳိတို႔က တရားလိုအေနျဖင့္ အစိုးရကို တရားစြဲဆိုမည္ ျဖစ္သည္။
“အဲဒီျမစ္ဆံုဆည္ၾကီးဟာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမွာက်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံသားေတြဘယ္ေလာက္ထိသက္ဆုိင္မႈရွိသလဲ။ ဒီအတုိင္းပဲအက်ဳိးရွိမွာျဖစ္သလိုအျပစ္ရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္အျပစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဒုကၡေတြ၊ဒီျမစ္ဆံု ဆည္ၾကီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အျပစ္ေတြကိုက်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူျပည္သားေတြဘယ္ေလာက္ထိခံရမလဲ”ဟု ဦးဝင္းခ်ဳိက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
တသီးပုဂၢလႏွင့္ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရကို တရားစြဲဆိုရန္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ေတာင္းဆို(ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
သူကဆက္ၿပီး “အဲဒီဆည္ေတြအားလုံးရဲ႕ဆိုးျပစ္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ခံရမွာက်ိန္းေသတယ္။ဒါေပမဲ့
ေကာင္းက်ဳဳိး ဘယ္ေလာက္ခံစားရမလဲဆိုတဲ့ကိစၥကိုက်ေတာ့က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တုိင္တိတိက်က်မသိဘဲနဲ႔ ျပည္ပမီဒီယာေတြကေနၿပီးေတာ့ထုတ္လႊင့္သေလာက္ကိုပဲသိရတဲ့အခါမွာက်ေနာ္တို႔ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားေထာင္ခ်င္တာပါ။ သိခ်င္တာပါ” ဟု ဆိုသည္
ဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္မည္မွ်အက်ဳိးရရွိမည္၊ ဆုိးက်ဳိးမည္မွ်ခံရမည္ကိုတိက်စြာ ထုတ္ျပန္ေသးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ဆည္ေၾကာင့္ဧရာဝတီျမစ္ေပ်ာက္ကြယ္မည့္အေရးစိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက“ႏုိင္ငံသား၊ႏုိင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား”က႑အရ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္မိမိ၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္သူကေတာင္းဆိုလာပါကစစ္ေဆးရန္အတြက္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ေရွ႕ေတာ္သြင္း၊အာဏာေပး၊တားျမစ္ေစ၊အာဏာပိုင္ေမးႏွင့္အမႈေခၚ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အတုိင္း ထုတ္ဆင့္ေပးခြင့္ အာဏာရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။
တရားစြဲဆုိမႈကုိတားျမစ္ေစႏွင့္အာဏာပိုင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ကာ ယခုက်င္းပေနသည့္လႊတ္ေတာ္အတြင္းဆည္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍တစံုတရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း၊ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပါက လႊတ္ေတာ္ၿပီးသည္ႏွင့္တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
“လႊတ္ေတာ္ၿပီးဆံုးတဲ့အခ်ိန္မွာမွဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ျမစ္ၾကီးေပ်ာက္ပ်က္သြားႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ျမစ္ဆံုမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့စီမံကိန္းနဲ႔အေၾကာင္းအရာကိုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတာင္မွ မသိေသးဘူးဆိုရင္က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးဝင္းခ်ဳိကဆုိသည္။
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္စစ္မတ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္၊တိုင္းတပါးမွက်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ႏိုင္ငံတြင္ဆူပူမႈျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးအတြက္လိုအပ္သည့္ကိစၥမွတပါး အခြင့္အေရး ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ကို ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းမျပဳဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။
ေရအားလွ်ပ္စစ္မီဂါဝပ္၆ဝဝဝထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္မည့္“ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း”အရ ေမချမစ္ အပိုင္းတြင္တာငါးခု၊မလိချမစ္မွာႏွစ္ခုပိတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးထြက္ရွိသည့္လွ်ပ္စစ္မ်ားကိုတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္းCPIကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွအစိုးရပိုင္ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း MEPE၊ပုဂၢလိကကုမၸဏီျဖစ္သည့္ စတီဗင္ေလာႏွင့္မိသားစုပိုင္ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမစ္ဆံုဆည္နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းမွာစတုရန္းမိုင္၁၈ဝဝဝရွိကာဆည္အျမင့္၁၅၂မီတာ(ေပ၅ဝဝ)ႏွင့္ အထက္ ေရေလွာင္ကန္အျမင့္မွာ၂၉၉မီတာ(ေပ၉၈ဝ) ရွိသည္။
ဆည္ႏွင့္ေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးနစ္ျမဳပ္ခံရမည့္ေနရာ အက်ယ္အဝန္းသည္ စကၤာပူႏုိင္ငံထက္ က်ယ္ၿပီး၊ ေက်းရြာအမ်ားအျပား ပ်က္စီးေျပာင္းေရႊ႔ရမည္၊ ေက်းရြာလူထု ၁၅,ဝဝဝ ခန္႔အထိ ထိခိုက္ နစ္နာဖြယ္ ရွိေနသည္။
အလားတူျမစ္ဆံုေရကာတာရပ္ဆုိင္းေပးရန္နာမည္ၾကီးစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္အႏုပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ၁၆ဝဝကသမၼတဦးသိန္းစိန္ထံလက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈကိုစက္တင္ဘာ၁ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံလိပ္မူ၍“ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးမတိမ္ေကာမပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမပ်က္စီးမဆံုး႐ႈံးေစေရးအတြက္ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း”အမည္ျဖင့္ဧရာဝတီ ထာဝရရွင္သန္လိုသူမ်ားက စာတိုက္မွတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ျမစ္ဆံုေရကာတာၾကီးေဆာက္လုိက္လို႔ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးတိမ္ေကာသြားရင္အမတို႔ေနာင္အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ အားလံုးအတြက္ေကာင္းေမြေတြကိုထားခဲ့ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ဆိုးေမြမ်ားသာ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္” ဟု လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုမႈတြင္ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည့္၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူမႏုႏုကမဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္မိမိ၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အားတရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု၂ဝဝ၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိ (ဓါတ္ပံုမဇၥ်ိမ)
သမၼတအပါအဝင္ဒုသမၼတႏွစ္ဦးထံ့ေပးပို႔ခဲ့သည့္ပန္ၾကားလႊာတြင္ျမစ္ဆံုေရကာတာအပါအဝင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ဆည္ေျမာင္းတာတမံဆုိင္ရာဆန္းစစ္သုေသနျပဳခ်က္မ်ားကိုႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္စနစ္တက်ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ျပည္သူလူထုထံမွန္ကန္ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးရန္ေတာင္းဆိုထားၿပီးသုတသနျပဳေနခ်ိန္အတြင္းစီမံကိန္းမ်ားရပ္တန္႔ထားရန္ပါ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။
လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈကိုၾသဂုတ္လ၁၆ရက္ေန႔ကစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တခုတြင္းသာေကာက္ခံရေသးသည္။လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈကိုအခ်ိန္တလသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္မွတ္မ်ားရရွိေနသည့္အတြက္ႀကိဳတင္ေပးပို႔ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ထပ္မံရရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း စက္တင္ဘာလလယ္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။
“နဂိုအေျခအေနကိုေတာင္ က်ေနာ္တုိ႔က ျပန္ျပဳျပင္ရမယ့္အေနအထားရွိတယ္။ေသာင္ထြန္းတာတို႔ ဘာတို႔ ဒါေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုေရကာတာေဆာက္တယ္ဆိုေတာ့ဒါအႏၲရာယ္ အလြန္မ်ား တယ္။ နဂုိအေနအထားကိုက က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၿပီးျပဳျပင္ဖို႔၊ ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ကက်ေနာ္တုိ႔အားလံုးရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္တယ္”ဟုေတာင္းဆုိလက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္နာေရးကူညီမႈအသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူကဆုိသည္။
လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း“ဧရာဝတီအတြက္ပန္ၾကားျခင္း”အမည္ျဖင့္ ပန္ၾကားလႊာတေစာင္ကိုၾသဂုတ္လ၁၁ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ကာစနစ္က်သည့္စီမံကိန္းမ်ားမရွိျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားမလိုက္နာျခင္းႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအသိပညာႏွင့္ဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ ပ်က္စီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ဧရာဝတီျမစ္ကက်ေနာ္တို႔ျမန္မာျပည္ရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာေလ။ဧရာဝတီျမစ္မရွိရင္ျမန္မာလူမ်ဳိးဆုိတာ လည္းရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။က်ေနာ္တို႔ကျမန္မာလူမ်ဳိးပီသရင္ေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံ မေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔က တာဝန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာ လူမ်ဳိးပီသစြာနဲ႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္သူက ေျပာဆုိသည္။

Geen opmerkingen: