ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 14 september 2011

တိုင္းရင္းသားေဒသအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အေမရိကန္ကျမန္မာကိုတိုက္တြန္း

ေအးလဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၀၃ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ)။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္ေပၚလိုပါကတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အတြင္းအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အရင္ဆုံးလိုအပ္ေၾကာင္းအေမရိကန္ႏုိင္ငံကျမန္မာ အစိုးရကို ေျပာၾကားလိုက္သည္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္တာဝန္ခံမႈရွိရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ပထမဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္“တရားဝင္ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရားတရပ္ထူေထာင္ရန္အေရးၾကီးေၾကာင္းျမန္မာအစိုးရကိုအေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္”ဟုအေမရိကန္အစိုးရ၏ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္မူဝါဒၫႇိႏႈိင္းေရးမႉး ဒဲရက္ခ္ေဂ်မစ္ခ်ဲလ္က၅ရက္ၾကာျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အၿပီးထုတ္ျပန္သည့္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
တဖက္တြင္ကုလသမဂၢ၏ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးအစီအရင္ခံစာတင္သြင္းသူေသာမတ္စ္
အိုေဟးကင္တားနားကတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္စစ္ရာဝတ္မႈမ်ားကို ကုလသမဂၢစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္CommissionofInquiry(CoI)ဖြဲ႔ေရးေတာင္းဆိုထားၿပီး အေမရိကန္အပါအဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း၁၆ႏုိင္ငံကေထာက္ခံထားခ်ိန္တြင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံကျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္ မိမိသေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
မစၥတာမစ္ခ်ဲလ္ကျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ဗမာႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑မွာ ေလးေလးနက္နက္အေရးပါဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားလကၡံႏိုင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို၎ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္လုံး သတိျပဳမိ ခဲ့သည္ဟု လည္း ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂ဝဝဝခန္႔ကိုထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ပ႗ိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္ ဆိုးဆိုးရြားရြား လူအခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မူမ်ား ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္း အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း မစၥတာ မစ္ခ်ဲလ္က
ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာအစိုးရ၏စစ္ေရး ဆက္သြယ္မူႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမူ မရွိသည့္ အေနအထားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာထားသည္။
''လက္နက္မျပန္႔ပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးကုလသသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီကျပဌာန္းထားတဲ့သေဘာတူညီ ခ်က္အားလံုးကိုလိုက္နာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ကအစိုးရကိုတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္"ဟုမစၥတာမစ္ခ်ဲလ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မထြက္ခြာမီျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း၊မီဒီယာဆင္ဆာ တည္းျဖတ္မူကိုအထိုက္အေလ်ာက္ေလွ်ာ့ေပးျခင္းစသည့္အစိုးရသစ္မွအဆိုပါေျပာင္းလဲမူမ်ားကို အေမရိကန္က အသိအမွတ္ျပဳ ၾကိဳဆိုသည္ ဟုလည္း ေျပာထားသည္။
သို႔ေသာ္အစိုးရ၏လတ္တေလာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍"ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း
အဝိုင္းအတြင္းမွာယံုၾကည္မူမရွိေသးတအေၾကာင္းကိုကၽြန္ေတာ္ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊ ဒီ မယံုၾကည္မူဟာမွားယြင္း ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔ ကၽြန္ေတာ္က အာဏာပိုင္မ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္'' ဟု
မစၥတာ မစ္ခ်ဲလ္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးျခင္း၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားအဓိပၸာယ္ရွိရွိထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ျပသရန္အစိုးရကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
မစၥတာမစ္ခ်ဲလ္သည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နယကဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသူရဦးေရႊမန္း၊နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မူဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ၾကီးဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းေဌး၊ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဦးေဌးဦး၊အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္လူမူဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္တို႔ႏွင့္လည္းယခုလ၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္အတိုက္အခံ လႊတ္တာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု ၎၏ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ယခုလ၁၁ရက္ေန႔ကလူမူကူညီေရးအသင္းမ်ားျဖစ္သည့္႐ုပ္ရွင္မင္းသားဦးေက်ာ္သူဦးစီးေသာနာေရး ကူညီမူအသင္း၊သုခကုသိုလ္ေဆးခန္းႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မျဖဴျဖဴသင္းဦးစီးေသာHIV/AIDS ေဝဒနာ
သည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ားသို႔ မစၥတာ မစ္ခ်ဲလ္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။
"ပထမဆံုးခရီးစဥ္ရဲ႕အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကမိတ္ဆက္ဖို႔၊ဒီႏိုင္ငံကအျမင္ေတြကိုနားေထာင္ဖို႔နဲ႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမူဝါဒကိုကိုင္တြင္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ယူဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ မစ္ခ်ဲလ္က ေျပာထားသည္။

Geen opmerkingen: