ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 28 september 2011

ျမန္မာေဝါဟာရသံုးစြဲျခင္းကိုကန္႔သတ္ရန္လႊတ္ေတာ္တြင္းႀကိဳးစား

မ်ဳိးသန္႔ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၂၉ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးကျမန္မာဟူသည့္ ေဝါဟာရကိုအကန္႔အသတ္ျဖင့္ သံုးစြဲရန္ ဥပေဒျပဳႏိုင္ေရး အဆိုကို ဗုဒၶဟူးေန႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ရာ မဲအေရအတြက္ ၁ဝဝ
ေက်ာ္ အကြာျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။
ဗိုလ္မႉးႀကီးေဌးႏိုင္မွ'ျမန္မာကာရာအုိေက၊ ျမန္မာအႏွိပ္ခန္း၊ ျမန္မာေပ်ာ္ေတာ္ဆက္'စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာဟူသည့္အသံုးႏႈန္းသံုးစြဲလာၾကမည္မွာမသင့္ေတာ္ဟူသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ျမန္မာဟူသည့္ စကားရပ္ကိုအကန္႔အသတ္ျဖင့္သံုးစြဲရန္အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကမဇၩိမကို ေျပာသည္။
ဗိုလ္မႉးႀကီးေဌးႏိုင္(ၾကည္း၁၆၄ဝ၂)၏အဆုိတြင္"ျမန္မာဆိုသည့္စကားရပ္ကိုျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုး၏ အမ်ဳိးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္၊ျမင့္မားေစရန္အလို႔ငွာရည္ရြယ္ေဖၚၫႊန္းသည့္ေရးသားထုတ္ေဝျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ႏိုင္ငံႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာျမင့္ျမတ္သည့္ေနရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္သာသံုးစြဲခြင့္ျပဳေရးႏွင့္အမွတ္တံဆိပ္အပါအဝင္အျခားမသင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲခြင့္ မျပဳေစေရး ဥပေဒ တရပ္ ျပ႒ာန္းရန္" ဟူ၍ ပါရွိသည္။
တပ္မေတာ္သားအမတ္တဦးကျမန္မာဟူသည့္ေဝါဟာရကိုအကန္႔အသတ္ျဖင့္သံုးစြဲရန္ဥပေဒျပဳႏိုင္ေရး အဆိုကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ရာ မဲအေရအတြက္၁ဝဝေက်ာ္အကြာျဖင့္႐ႈံးနိမ့္ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
အဆိုကိုလႊတ္ေတာ္အမတ္ခုႏွစ္ဦးမွေဆြးေႏြးရာႏွစ္ဦးမွကန္႔ကြက္ၿပီးငါးဦးကေထာက္ခံခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုကို
ႏွစ္ပိုင္းခြဲသင့္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွတင္ျပၾကျခင္းေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးေရႊမန္းမွ "ျမန္မာဟူ
သည့္အသံုးအႏႈန္းကိုျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာသံုးရန္ အဆို"ႏွင့္ "မသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္
သံုးစြဲခြင့္ မျပဳေရးအဆို" ဟူ၍ အဆိုႏွစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
"ျမန္မာဟူသည့္ ေဝါဟာရကို အျခားမသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သံုးစြဲခြင့္မျပဳေစေရး"ကို လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာကန္႔ကြက္မဲ၂၅ဝ၊ေထာက္ခံမဲ၁၃၃ ႏွင့္ၾကားေနမဲ၁၃မဲျဖင့္႐ႈံးနိမ့္ကာလႊတ္ေတာ္မွေဆြးေႏြးရန္ မသင့္သည့္ အဆိုအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေနာက္တခုျဖစ္ေသာ "ျမန္မာဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ သံုးရန္"အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာဆိုသည္မွာ မည္သည့္ ေနရာကို သတ္မွတ္သည္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။Geen opmerkingen: