ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 7 september 2011

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးဇာခန္းဆီးကိုလွပ္ၾကည့္ျခင္းအပိုင္း(၁)

ဝင္းျမင့္ေမာင္ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၄၈ မိနစ္ .
၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၊အႏိုင္ရၾကံ့ဖြံ႔ပါတီအစိုးရတက္လာသည္။ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည့္ဘက္ႏွင့္မဝင္သည့္ဘက္ပဋိပကၡေပၚလာသည္။မိတ္ဘက္ခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္သည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ႏိုင္ငံေရးကိုပကတိအတိုင္း႐ႈျမင္ရန္အားထုတ္သင့္သည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္သြားမည္၊သို႔မဟုတ္္၉ဝေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုဆုပ္ကိုင္ၿပီးၾကံ့ဖြံ႔အစိုးရကို တိုက္ခိုက္မည္။စသည့္နည္းလမ္းကိုျပတ္ျပတ္သားသားေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္သည္။
ယင္းသို႔နည္းလမ္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ပန္းတိုင္ကိုလက္ေတြ႔က်က်သတ္မွတ္ရန္လိုသည္။မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနသည္ဒီမိုကေရစီေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔တင္ေပးႏိုင္ရန္ေဝးလ်က္ရွိသည္။ခရီးေဝးသည္ထက္ တံတိုင္းႀကီးခံေနသည္။ထိုတံတိုင္းကိုေက်ာ္မလား၊ၿဖိဳမလားေရြးခ်ယ္ရမည္။
တကယ္ေျပာတာလား၊အယုံသြင္းတာလား၊ေဒၚစုမေျပာႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုပင္သမိုင္းထဲက ေဖ်ာက္ခဲ့သူေတြက၊ေအာင္ဆန္းပုံခ်ိတ္လုပ္ျပလာသည္။ေျပာစကားႏွင့္အလုပ္ကေရွ႕ေနာက္မညီ။ယင္းသို႔ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေသာအေျခအေနကိုအေကာင္းဘက္ေတြးၿပီးသမၼတေခၚေတြ႔သည့္ရက္ကိုေစာင့္ေနပါက အခက္ႀကီးႀကဳံ ရတက္မီးပုံ ေပၚလာ လိမ့္မည္
သို႔ေသာ္ေက်ာ္တက္ရန္ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္သုံးသပ္ရန္ရွိသည္။ေက်ာ္တက္ပါကလိုအပ္ခ်က္ေထာက္ကူခ်က္ ရွိရမည္။အခ်ိန္ၾကာမည္။အဓမၼၾကီးစိုးစီးပိုးတဲ့အက်င့္စ႐ိုက္နဲ႔က်င္လည္ေနသူေတြကေက်ာ္တက္သည္ကို ၾကည္ျဖဴႏိုင္ပါ့မလား။ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴလက္ကမ္းလာသည္ဆိုရင္ေတာင္၊႐ိုးသားပါရဲ့လား၊အေကာက္ၾကံ ခေလာက္ဆံေအာင္လုပ္သြားမည္လား။
မိမိယွဥ္ဘက္၊ရန္ဘက္ကိုေလ်ာ့တြက္၍မရသတိႀကီးႀကီးထားမွတန္ကာက်မည္တကယ္ေျပာတာလား၊ အယုံသြင္းတာလား၊ေဒၚစုမေျပာႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုပင္သမိုင္းထဲကေဖ်ာက္ခဲ့သူေတြက၊ ေအာင္ဆန္းပုံခ်ိတ္လုပ္ျပလာသည္။ေျပာစကားႏွင့္အလုပ္ကေရွ႕ေနာက္မညီ။ယင္းသို႔အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေသာအေျခအေနကိုအေကာင္းဘက္ေတြးၿပီးသမၼတေခၚေတြ႔သည့္ရက္ကိုေစာင့္ေနပါကအခက္ၾကီးၾကဳံ ရတက္မီးပုံ ေပၚလာလိမ့္မည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုအတြင္းထည့္ထားရမည္။ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ႏုိင္ငံေရး လိုအပ္ခ်က္အရကိုင္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ေသာင္းက်န္းသူမ်ား မဟုတ္။
NLDပါတီသည္အာဏာရွင္စနစ္ၿဖိဳခ်ေရးတြင္တပ္ဦးပါတီအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ားကို လက္တြဲထားသင့္သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုအတြင္းထည့္ထားရမည္။ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္အရကိုင္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ေသာင္းက်န္းသူမ်ား မဟုတ္။လက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစုရွိေနၿပီျဖစ္၍ ေျမေပၚပါတီမ်ား တပ္ေပါင္းစု ရွိရမည္။ ယင္းသို႔အင္အားကို စုစည္းမထားဘဲမည္သည့္ႏိုင္ငံေရးမွ်ေရွ႕တိုးရမည္မဟုတ္ပါ။
လူထုေထာက္ခံမႈရသည္ဆို႐ံုမွ်ႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ။အင္အားစနစ္တက်စုစည္းရပါမည္စစ္ဗိုလ္တျဖစ္လဲ အာဏာရွင္အစိုးရကိုပုံမွန္အစိုးရကဲ့သို႔ဆက္ဆံမိပါကေထာင္ေခ်ာက္မိမွာစိုးရိမ္သည္ဆိုေသာ တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ တဦး၏ သတိေပးစကားကို လက္ေဆာင္ပါးခ်င္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း၊တပ္တြင္းအက္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း၊တပ္တြင္း အက္ေၾကာင္းစပ္ေၾကာင္းထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအုပ္စုအကြဲအၿပဲ၊တ႐ုတ္နဂါးႀကီးကျမန္မာျပည္ကို တျဖည္းျဖည္းဝါးမ်ဳိလာသည့္ရန္စြယ္ကတေမွာင့္။
စပ္ေၾကာင္းထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအုပ္စုအကြဲအၿပဲ၊တ႐ုတ္နဂါးႀကီးကျမန္မာျပည္ကိုတျဖည္းျဖည္း ဝါးမ်ဳိလာသည့္ရန္စြယ္ကတေမွာင့္အေရးေရးအခက္ႀကံဳေနရာ“ဗိုလ္သန္းေရႊအခက္ဒို႔အခ်က္”ဆိုၿပီး အင္ႏွင့္အားႏွင့္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္မွသာအခြင့္အလမ္းကိုဖမ္းယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
က်ားကုတ္က်ားခဲအားထုတ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။"စိတ္ေျပာင္းလာပါၿပီ"ဟု ယူဆပါက ကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်င္ပါသည္။

ဝင္းျမင့္ေမာင္
(စာေရးသူဝင္းျမင့္ေမာင္သည္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္သည္ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔လြန္ပညာသင္ယူခဲ့သည္။စီးပြားေရးဆိုင္ရာသုေတသနေဆာင္းပါးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားေနသူျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္ကို ပို႔ခ်ေနသူ ျဖစ္သည္။)Geen opmerkingen: