ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 27 september 2011

ျပည္ထဲေရး၏ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒမူၾကမ္း၊ေကာ္မတီကဖယ္ရွား

မ်ဳိးသန္႔ အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတင္သြင္းသည့္'ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လွည္ခြင့္'ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ေနရာကန္႔သတ္ထားခ်က္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမူၾကမ္းေကာ္မတီမွျဖဳတ္ပစ္လိုက္သည္ဟုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုတင္သြင္းသည့္အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္း၏ အခန္း(၅)အပိုဒ္
(က)တြင္'အစိုးရဌာနအစိုးရအဖြဲ႔အစည္း႐ံုး၊အလုပ္႐ံု၊စက္႐ံု၊အလုပ္ဌာနဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ေနရာမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္း၊ဘူတာ႐ံု၊ေလဆိပ္၊သေဘၤာဆိပ္ကမ္း၊ကားဂိတ္၊ေဆး႐ံုတို႔ႏွင့္ အဆိုပါ ေနရာတို႔ကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ေနရာမ်ားတြင္စီတန္းခြင့္ႏွင့္စုေဝးခြင့္မရွိ'ဟူသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ပါရွိသည္။
သို႔ေသာ္ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကိုေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမူၾကမ္းေကာ္မတီမွစိစစ္အၿပီး ေကာ္မတီဝင္
ဦးငြန္ေမာင္းမွတနလၤာေန႔တြင္လႊတ္ေတာ္သို႔ျပန္လည္တင္ျပရာတြင္မပါဝင္ေတာ့ဟုအမတ္မ်ားကမဇၩိမကို
ေျပာသည္။
'ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လွည္ခြင့္'ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ေန ရာကန္႔သတ္ထားခ်က္ကိုေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမူၾကမ္းေကာ္မတီမွျဖဳတ္ဟုလႊတ္ေတာ္တက္ အမတ္မ်ားကေျပာ(ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လွည္ခြင့္တို႔အတြက္သက္ဆိုင္ရာ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံတြင္ခုႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ဟုပါရွိၿပီး စီတန္းလွည့္လွည္ခြင့္ျပဳမျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးမွဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းပါအထက္ပါအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးမွခြင့္ျပဳခ်က္မေပးပါက၊တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉးထံသို႔ ထပ္မံတင္ျပႏိုင္သည္ဟုလည္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္လိုက္
သည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးလိုသည့္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္စက္တင္ဘာ၂၉ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားကာ လႊတ္ေတာ္႐ံုးသို႔ စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဂၤါေန႔အထက္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေမာင္ေစာျဖဴမွရခိုင္ျပည္နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းလယ္ယာေျမဧက၁၅ဝကိုေဒသခံစစ္တပ္ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားမွသိမ္းယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္လယ္ယာေျမႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဦးျမင့္လႈိင္မွေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ဳိးကိုေရွ႕႐ႈ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားသည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးခင္ေအာင္ျမင့္မွလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းသံုးႏႈန္းေျပာဆိုသည့္အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍မသင့္ေတာ္သည္မ်ားကို မိမိတဦးတည္းကဝင္ေရာက္ဟန္႔တားေနရၿပီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွလည္းမသင့္ေတာ္ဟုယူဆသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္ဟု သိရသည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးေနသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အဆုိမ်ားသည္ကုန္သေလာက္ရွိေနၿပီဟု အမတ္မ်ားကခန္႔မွန္းေနၾကၿပီးအထက္လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးပြဲကိုဗုဒၶဟူးေန႔တြင္တရက္ရပ္နားမည္ ျဖစ္သည္။Geen opmerkingen: