ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 22 september 2011

ျမန္မာအစုိးရကုိေထာက္ခံရန္ ICG တုိက္တြန္း

ခင္ဦးသာ Thursday, 22 September 2011 17:50
.အေျပာင္းအလဲမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္ျပေနေသာျမန္မာအစိုးရအားကူညီေထာက္ပ့ံေပးၾကရန္ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖြဲ႔(ICG)ကကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားကုိယေန႔တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
၂၀၁၁ၾသဂုတ္၁၉ရက္ေန႔ကေနျပည္ေတာ္တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္ (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ကိုလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မႀကဳံစဖူး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကူညီသင့္ေၾကာင္းICG၏ စာမ်က္နွာ ၂၁ မ်က္ႏွာပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေရးသားထားသည္။
ဦးသိန္းစိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမွ ခြဲထြက္၍ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံသစ္ကို က်င့္သုံးကာ အေျပာင္းအလဲ အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္လိုသူ တဦးျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးမႈ မရွိလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တုံ႔ေႏွးသြားလိမ့္မည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ သကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲကို ႀကိဳဆို ေထာက္ခံထားသည္။
သမၼတတာ၀န္ယူၿပီးမ်ားမၾကာမီေမလ၁၆ရက္ေန႔တြင္အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ တႏွစ္ေလွ်ာ့ေပးျပီး လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ထုိသုိ႔ လႊတ္ေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ၃ ရက္တိုင္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္သူ၏ အစီအစဥ္ကုိမလိုလားသူတခ်ဳိ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း အာဆီယံ သံတမန္ တဦးကုိ ကိုးကား၍ ICG က ေရးသားထားသည္။
ဦးသိန္းစိန္၏ၾသဂုတ္လ၁၉ ရက္ေန႔မိန္႔ခြန္း၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ရာအာဏာရွင္စနစ္ထက္စာလွ်င္လုံး၀ျခားနားေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံသစ္ကို စတင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ICG က ဆိုသည္။
မည္မွ်ေျပာင္းလဲေနသည္ဆိုသည္ကိုေစာင့္ၾကည့္သူတခ်ဳိ႕ကအာ႐ုံမျပဳဘဲမေျပာင္းမလဲ က်န္ေနသည္မ်ားကိုသာ လက္ညွိးထိုးေနၾကသည္ဟုလည္း ေ၀ဖန္ထားသည္။
အစိုးရသစ္သည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ျပထားေသးသည္။
လက္ရွိအစိုးရအေပၚဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ ျပဳမူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသူ ဒုသမၼတသီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကုိပင္ ဇူလိုင္လအတြင္း ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီးအေႏွာင့္အယွက္မျပဳရန္ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း အာဆီယံ သံတမန္တဦးကို ကိုးကာ၍ ICG က ဆိုထားသည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာတိုးတက္မႈကိုတုံ႔ျပန္ရန္ အသင့္ရွိသည္ကိုအခ်က္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြ႔ဲ၊ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔ကလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အတြင္းမွပင္ နည္းပညာအကူအညီ၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေပးအပ္ကူညီၾကရန္လည္း တိုက္တြန္း ေရးသားထားသည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ေသာ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥကို စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးေနမႈမွာ အံ့ၾသဖြယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္သည္ဟု ICG က ခ်ီးက်ဴးလိုက္သည္။
လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕သည္ ေသးငယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးေနျခင္းမွာ အေတြ႔အႀကဳံမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေရးအတြက္တျခားႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ားကကူညီေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
သမၼတ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကိစၥမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္လာေရး ဖိတ္ေခၚမႈ စသည္တို႔ကို အျပဳသေဘာအေျပာင္းအလဲအျဖစ္ICGက ႐ွႈျမင္ထားသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမႈ မရွိလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားေလ်ာ့သြားေစၿပီးအစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းရွိ သေဘာထား တင္းမာသူတခ်ဳိ႕ အားေကာင္းသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ICG က သုံးသပ္ထားသည္။
ICG အဖြဲ႔သည္ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္ၿပီး ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ICG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

Geen opmerkingen: