ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 22 september 2011

ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ဝန္ထမ္းတို႔မေပ်ာ္ေမြ႔

မ်ဳိးသန္႔ ၾကာသပေတးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၅၄ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ)။ ။ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားသို႔ဗဟိုအစိုးရမွေစလႊတ္သည့္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား သည္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊လစာႏွင့္စရိတ္လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊စားဝတ္ေနေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္တာဝန္ကာလျပည့္ေအာင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိသည္ကို ၾကာသပေတးေန႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးသြားသည္ဟုအမတ္မ်ားကေျပာသည္။
မတ္လလႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီခ်င္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္မွဦးေပၚလွ်ံလြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္‘ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ဆရာဝန္လိုေသာေဒသမ်ားသုိ႔ဆရာဝန္မ်ားေစလႊတ္ေပးပါရန္’အဆိုကို အစိုးရမွကတိေပးထားသည့္အတုိင္းဆရာဝန္၂၂ေယာက္ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းအထက္လႊတ္ေတာ္၏အစိုးရ ကတိကဝတ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွၾကာသပေတးေန႔တြင္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။
ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားသို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္တာဝန္ကာလျပည့္ေအာင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိသည္ကိုလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး (ဓါတ္ပံုမဇၥ်ိမ)
သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္တြင္ထိုဆရာဝန္တို႔တာဝန္က်ေဒသမ်ားတြင္၁ဝေယာက္သာရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတို႔အတြက္အိမ္ယာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္ ဦးေပၚလွ်ံလြင္မွအစီရင္ခံစာပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားသည္ဟုအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္မွ အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ဗုဒၶဟူးေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္းကခ်င္ျပည္နယ္ခ်ီေဖြမဲဆႏၵနယ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွဦးဇံုးတိန္႔က'ေဝးလံေခါင္သီသည့္ေဒသမ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အစိုးရမွ ရွားပါးစရိတ္ ထုတ္ေပးေရး' အဆိုကုိ တင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။
အဆိုကိုတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားျဖစ္သည့္နန္းယြန္း၊မင္းတပ္၊မဲ့စဲ၊ေခါင္လန္ဖူး၊ထီးလင္း၊ဖာပြန္၊တန္႔ယန္း မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွအမတ္မ်ားကထိုေဒသမ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးသည့္အေနျဖင့္ရွားပါးစရိတ္ထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္သာဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းသန္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လ၃၁ရက္ေန႔ကလည္း'ရန္ကုန္တိုင္းမဲဆႏၵနယ္၁ဝမွႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ဦးႏုမွအေျခခံပညာေရးအဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသားဆရာမ်ားရွားပါးလာျခင္းကိုေျဖရွင္းေပးရန္'ပညာေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမေအးကို ေမးျမန္းခဲ့ေသးသည္။
ဦးျမေအးကပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္သင္ၾကားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္အမ်ဳိးသားဝန္ထမ္းပါဝင္မႈ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီးအေျခခံပညာေရးတြင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာ၁၇ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဝန္ႀကီးကအမ်ဳိးသားဝန္ထမ္းမ်ားတာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ရွိရန္ရာထူးတိုးေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုခံစားခြင့္ျပဳျခင္းတို႔တြင္ကုန္က်မည့္ဘ႑ာေရးစရိတ္အတြက္ဗဟိုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္လုိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ယင္းအျပင္မေကြးတိုင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္၁၂မွဦးလွေဆြကလည္းတိုင္းအတြင္းရွိဂန္႔ေဂါလမ္းမကို ျပဳျပင္ေပးရန္မတ္လလႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္တင္ျပခဲ့ၿပီးယင္းလမ္းမွာျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔တြင္အစုိးရ၏ကတိကဝတ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွအစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါထိုလမ္းမွာေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ပ်က္စီးေနၿပီး အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ား လက္ေတြ႔တြင္ အေကာင္အထည္ မေပၚေသးေၾကာင္းေဝဖန္သြားသည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က မဇၩိမကို ေျပာခဲ့သည္။





Geen opmerkingen: