ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

zaterdag 9 juli 2011

ရက္ေပါင္း၁၀၀သက္တမ္းရွိျမန္မာအစိုးရႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း

မဇၩိမသတင္းဌာန စေနေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၉ မိနစ္ .
(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၂၀၁၁ခုႏွစ္မတ္လ၃၀ရက္ေန႔တြင္ကမၻာ့တခုတည္းေသာေျပာင္ ေျပာင္တင္းတင္းစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုစြန္႔လႊတ္လိုက္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသိန္းစိန္က သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူခဲ့သည္မွာရက္ေပါင္း၁၀၀ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပါလီမန္အမတ္အမ်ားစုႀကီး၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုဘာေတြမ်ားလုပ္ေပးခဲ့ၿပီးၿပီလဲဆိုသည္ကို ယခုအခ်ိန္တြင္ေမးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။အသစ္စက္စက္သမၼတႀကီးအေၾကာင္းကိုလည္း ေမးရမည္ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းတြင္ေရြးေကာက္ခံအမတ္ဦးေရ၄၉၈ဦးရွိေသာ္လည္းသမၼတဦးသိန္းစိန္၏ သက္တမ္းတိုတိုေလးမွ်သာရွိေသးေသာကာလအတြင္းႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ မၾကာေသးခင္ကမွတပ္မွအၿငိမ္းစားယူလာခဲ့ၾကေသာအေရအတြက္၄၀မွ်ရွိသည့္ရာထူးႀကီးကိုင္ထားေသာ အတြင္းစည္းမွဝန္ႀကီးမ်ားသာျဖစ္သည္။ထိုသို႔စစ္အရာရွိႀကီးတျဖစ္လဲဝန္ႀကီးမ်ားကအာဏာကို ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကိုျပသလိုက္သည့္ျဖစ္ရပ္မွာမၾကာေသးမီကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကညာခ်က္တရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။အဆိုပါေၾကညာခ်က္အရက်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊ဘာသာေရးစသည့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႀကီးမ်ားမွလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္အစိုးရမ်ား၌မရွိေတာ့ဘဲဗဟိုမွသာ တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ပါလီမန္၌ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရး၊ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ား၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား စစ္ေရးနည္းမဟုတ္ေသာ အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားအေၾကာင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံု အဆိုမ်ားမွာလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အသြင္ေျပာင္းလာေသာ စစ္အရာရွိႀကီးတျဖစ္လဲ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ဗီတိုအာဏာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ တခ်က္လႊတ္ အာဏာမ်ားျဖင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာလည္း အဆိုပါ အတြင္းစည္း ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔က ခ်မွတ္ေပးမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းနာခံရသည့္ အလုပ္မွလြဲ၍ အျခားမရွိေတာ့ေပ။
ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားအတြက္သမၼတဦးသိ္န္းစိန္တြင္သာတာ၀န္ရွိသည္ဟုေျပာ၍ရပါမည္လား။ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္သူ႔အခန္းက႑ မည္မွ်ရွိသည္ဆိုသည္မွာလည္း မရွင္းမလင္းမသဲမကြဲရွိေနဆဲပင္။ထိုအထဲမွ အေရးပါေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားဆဲရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကိစၥအားေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ျခင္း၊ထင္ရွားေသာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ားအားကိုင္တြယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။
သမၼတသစ္ဦးသိန္းစိန္သည္႐ုပ္ေသး႐ုပ္ျဖစ္ေစ၊႐ုပ္ေသးႀကိဳးဆြဲဆရာႀကီးပင္ျဖစ္ေစတခုရွိသည္မွာ အစိုးရသည္ႏိုင္ငံတြင္းႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားမရွိသည့္အေပၚအေျခခံကာ ေပၚထြက္လာသည့္ လူထု၏အေထြေထြမေက်နပ္ခ်က္မ်ားအားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေစာတလ်င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုမူ ေတြ႔ေနရသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ႏို္င္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကိစၥ၊ ေငြေၾကးမူဝါဒတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း သူတို႔၏ အၿငိမ္းစားလစာမ်ားကို အစိုးရက တိုးေပးလိုက္ၿပီဆိုေသာ သတင္းေကာင္းကိုလည္း ၾကားခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး မေက်နပ္မႈကို အေျခခံသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုအံုၾကြမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဟန္႔တားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒတရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ သူ၏ အရန္ေငြေၾကးမွ ေဒၚလာ ၃.၇ ဘီလီယံကိုလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား ပ်ဳိးေထာင္ေပးေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုေသာ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မ်ားရာစုႀကီးျဖစ္ေသာလူထုအတြင္းထိုသို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္မွာ သံသယျဖစ္စရာပင္မလုိသလို၊ သမၼတႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔လည္း မ်က္ႏွာေကာင္းရၾကမည္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ယခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း မလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည့္အလုပ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ဤအခ်က္သည္မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၁၅ႏွစ္ၾကာက်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတည္းဟူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ကတိျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆံုးသတ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀ နီးပါးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဘာမွ် အရာမေရာက္ခဲ့ဆိုသည္ကို ျပသေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ရင့္က်က္အသားက်ေနၿပီးျဖစ္ေသာဒီမိုကေရစီလူအဖြဲ႔အစည္းတြင္စီးပြားေရးကိစၥမ်ားက ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားထ္ ပိုမိုေနရာယူလာေနသည့္ယေန႔ကမၻာတြင္ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚကသာအဓိက လမ္းညႊန္အမိန္႔ေပးေနသည့္မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းကိုက်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံက တဘာသာျဖစ္ေနသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို မည္သူမွ် အျငင္းပြားၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပႆနာႀကီးျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈႀကီးကို ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
ထိုသုိ႔ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားကို ယခုႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ သူတို႔ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေပးေနသည္။ ဘာလို႔ပါရမွာလဲ၊ ဘာအက်ဳိးရွိမွာမို႔လဲ။ ထုိသို႔အျမင္မ်ဳိးေပၚထြက္လာလွ်င္ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပိုမို ပါ၀င္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ပါလီမန္လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ပိုမိုေအာင္ျမင္မသြားႏိုင္ေပဘူးလားဟူေသာေမးခြန္းလည္းေမးစရာျဖစ္လာျပန္သည္။ဤအဆိုကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားကိုေရာ ႏွိမ္နင္းမွာလား။ အေျဖက စားပြဲေပၚတြင္သာ ရွိပါသည္။
ယခုလိုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္းမတက္မၾကြၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေန၊သမၼတႀကီးလည္းထိုနည္း၎ လုပ္ေနၾကသည့္ ဤ ရက္ေပါင္း၁၀၀ကာလအတြက္ယာယီေကာက္ခ်က္တရပ္ကိုေတာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏အာဏာကိုတကယ္တမ္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားကျမန္မာလူထုလက္လွမ္းမမီသည့္ ေနရာတြင္ေနကာလူထုကိုတာ၀န္ခံစရာလည္းမလိုဘဲမျမင္ကြယ္ရာမွေန၍တိုင္းျပည္ကို ႀကိဳးဆဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲပင္ ရွိသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။Geen opmerkingen: