ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 4 juli 2011

ဦးသိန္းညႊန္႔အဖြဲ႔အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္အမည္ျဖင့္မွတ္ပံုတင္

မ်ဳိးသန္႔ တနလၤာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၀၉ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွခြဲထြက္သြားေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းၫႊန္႔ဦးေဆာင္သည့္သကၤန္းကၽြန္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအုပ္စုသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္အမည္ျဖင့္ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ကိုေနျပည္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာက္မရွင္တြင္တနလၤာေန႔ကေလ်ာက္ထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေလာေလာဆယ္တြင္ဦးသိန္းၫြန္႔မွဥကၠ႒၊လသာၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးၾကည္ျမင့္မွအတြင္းေရးမႉး၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္မွျပန္ၾကားေရးတာဝန္မ်ား ယူထားေၾကာင္းဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကမဇၩိမကိုေျပာသည္။
ပါတီကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ဦးသိန္းၫႊန္႔၊ဦးၾကည္ျမင့္၊ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ဦးေက်ာ္၊ေဒၚစန္းစန္းျမင့္တို႔အပါအဝင္ဟစ္ေဟာ့အဆိုေတာ္ရသ တို႔အျပင္ပါတီဝင္၂ဝဦးတို႔ျဖင့္အမာခံဖြဲ႔စည္းထားသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွခြဲထြက္ၾကသည့္အထက္ပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွတသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးဖုန္းျမင္ေအာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွခြဲထြက္ကာဦးသိန္းၫႊန္႔၊ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းတို႔မွအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီကိုထူေထာင္ၿပီး၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီကိုထူေထာင္သူမ်ားတြင္တဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ဦးသိန္းၫႊန္႔ကို ပါတီတြင္းဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားကိုမီဒီယာမ်ားသို႔တာဝန္မဲ့ေျပာဆိုသည့္စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ပါတီမွထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုတဖန္ဦးသိန္းၫႊန္႔ဦးေဆာင္ကာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္အမည္ျဖင့္ပါတီတခုထပ္မံဖြဲ႔စည္းရန္ က်ဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္တြင္ပါတီဝင္အင္အားအေနျဖင့္သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွပါတီဝင္၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ရရွိထားၿပီဟုလည္းဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကမဇၩိမကိုေျပာသည္။Geen opmerkingen: