ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 10 juni 2011

သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္လြတ္လပ္မႈအေၾကာင္းေဒၚစုဘီဘီစီမွေျပာမည္

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၅၁ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအေၾကာင္းေဟာေျပာခ်က္ႏွစ္ရပ္ကိုဘီဘီစီအဂၤလိပ္ပိုင္းအစီအစဥ္မွဇြန္လ၂၈ရက္ေန႔တြင္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။
ဘီဘီစီ၏အဆိုအရယင္းသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာကမၻာ့ အေရးအခင္းမ်ားကိုေပၚလြင္ထင္ဟပ္ေစသည့္ “လြတ္လပ္ေရးကို ရယူျခင္း”ဆိုသည့္ ပိုမိုက်ယ္ပ်ံ႕ေသာ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လႊင့္သည့္ရိသ္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား(ReithLectures)၂ဝ၁၁ခုႏွစ္အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္လည္း ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္သည္ ဘီဘီစီ ပရိသတ္တဦးလည္း ျဖစ္သည္။ “က်မ ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနတုန္းကက်မကိုစကားေျပာေနတာဘီဘီစီပါပဲ၊ဒီေတာ့က်မလဲနားေထာင္ေနတာေပါ့”ဟု သူက ဘီဘီစီကို ေျပာခဲ့သည္။
ေသာၾကာေန႔ကဘီဘီစီ၏ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္အရေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမေဟာေျပာခ်က္သည္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲဝင္ေနရာမွသူရရွိခဲ့ေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုအေျခခံ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ကာသေဘာထားကြဲလြဲမႈအေပၚသူ၏အယူအဆႏွင့္သေဘာေပါက္မႈတို႔ကို စူးစမ္းေလ့လာ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဒုတိယေဟာေျပာခ်က္တြင္မူဒီမိုကေရစီအေပၚအယူအဆသေဘာထား၊အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏တာဝန္ရွိမႈစသည္တုိ႔ကိုမၾကာေသးမီကျဖစ္ခဲ့ေသာအေရွ႕အလယ္ပိုင္း အေရးခင္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းကိုးကား ေျပာဆိုမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါေဟာေျပာခ်က္မ်ားေျပာၾကားရာတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကၿဗိတိသွ်သူလွ်ဳိအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲေဟာင္းႏွင့္ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ အတူရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ၉⁄၁၁တိုက္ခိုက္မႈႀကီး၁ဝႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုိအျဖစ္အပ်က္အေပၚသူမ၏သီးသန္႔အျမင္႐ႈ႕ေထာင့္၊ကမၻာလံုးဆိုင္ရာထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားစသည္တုိ႔ကို ၿဗိတိသွ်သူလွ်ဳိအဖြဲ႔အႀကီးအကဲအီလိုင္ဇာမက္နင္ဂမ္ဘူးလား(Eliza Manningham-Buller) က ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑၊လြတ္လပ္မႈအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊အဆုိပါၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း စသည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဟာေျပာသြားမည္။
အီလိုင္ဇာမက္နင္ဂမ္ဘူးလားသည္ၿဗိတိသွ်လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာMI5၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလ အနားယူခ်ိန္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ရိသ္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာသာမန္အားျဖင့္ပရိသတ္ေရွ႕တြင္လူကိုယ္တိုင္ေဟာေျပာရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေဟာေျပာခ်က္ကိုမူယခုအပတ္အတြင္းျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္၍ ႀကိဳတင္႐ိုက္ ကူးထားမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါရိသ္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို“အေတြးအေခၚကိုလံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္အသိဉာဏ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း”တုိ႔အတြက္စီစဥ္တင္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘီဘီစီ ၏ ပထမဆံုး ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေလာ့ဒ္ရိသ္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ အမည္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ဤအစီအစဥ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: