ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 14 juni 2011

ျမန္မာျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုလုပ္ရန္ILOကိုေဒၚစုေတာင္းဆို

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၁၉ မိနစ္ .
မဇၥ်ိမသတင္းဌာ။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ ILOကိုေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ILO၏အႀကိမ္၁၀၀ေျမာက္အေထြေထြညီလာခံကိုဂ်နီဗာတြင္တနလၤာေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းေပးပို႔ကာထုိသို႔ပန္ၾကားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တခ်ိန္က `ေအာင္ျမင္ရန္အခြင့္အလမ္းအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္းယခုအခါေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးနီးပါး၏ေနာက္တြင္ျပတ္က်န္ခဲ့ၿပီ´ဟုသူကဆိုသည္။
‘‘သမာအာဇီဝအလုပ္ျဖင့္အနာဂတ္ကိုတည္ေထာင္ၾကပါစို႔’’ဟူေသာဦးတည္ခ်က္ျဖင့္က်င္းပသည့္ ထိုအစည္းအေဝး၌ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က`လက္ခံႏိုင္ဖြယ္စံမ်ားရွိသည့္လူမႈတရားမွ်တမႈစနစ္ျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကိုက်မတို႔ျပည္သူလူထုႀကီးက ငတ္မြတ္ေတာင့္တလ်က္ရွိပါသည္။ယင္းသည္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္´ဟုေျပာၾကားသြားသည္။
‘‘က်မတို႔ႏိုင္ငံတြင္က်ယ္ျပန္႔ေသာလူမႈတရားမွ်တမႈစနစ္ရွိသည့္ေခတ္သစ္ႀကီးသို႔ေရွးရႈခ်ီတက္ရာတြင္ILO အေနျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သည္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။အထူးသျဖင့္က်မတို႔ႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရေရးကို စိတ္ဝင္တစား ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ အျမင့္မားဆံုး ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းခြင့္ရေရးကိုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္’’ဟု သူက ေျပာသည္။
‘‘အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးတို႔အတြက္ ILO ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုႀကိဳဆိုေၾကာင္း’’သူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ထို႔အတူ ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားပိုမိုနီးကပ္သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလာမည္’’ ဟု သူေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ေအာင္ျမင္သည့္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္လာေစရန္မွာအလုပ္သမားအခြင့္အေရးသည္ ခြဲျခားမရသည့္အစိတ္အပိုင္းတရပ္ဟုဆိုၿပီး၊‘‘ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္မေအာင္မျမင္ျဖစ္ျခင္းသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏တိုးတက္ေရးတြင္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္’’ဟုILOကယံုၾကည္သည္ဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း သူက အေလးထား ေျပာၾကားသြားသည္။
‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံ ထိုသို႔ က်ဆံုးသြားျခင္းမ်ဳိးကို ခြင့္ျပဳထား၍ မျဖစ္ဘဲ တကမၻာလံုးကလည္း ထိုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ဆံုးသြားသည္ကို ခြင့္ျပဳထား၍ မျဖစ္ပါ’’ ဟု ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေပးပို႔ေသာဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းအျပင္အျခားအစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား၊ႏိုင္္ငံတကာ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းILOညီလာခံ၌ယခုတပတ္အတြင္း မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ျဖစ္သည္။ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္အက်ပ္အတည္း၊ညီမွ်ေသာတိုးတက္မႈႏႈန္းရရွိေရးသမာအာဇီဝအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး တို႔အတြက္လည္းအဆင့္ျမင့္အစုလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုILOက ညီလာခံအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။Geen opmerkingen: